Fødekæden til banderne skal stoppes: Målrettet SSP-samarbejde skal forhindre banderne i at rekruttere børn og unge

17-08-2022

Regeringen vil gøre det muligt, at politiet på en betryggende måde kan dele oplysninger med skolen og socialforvaltningen om, at et barns eller en ungs nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet. Regeringen vil sikre, at oplysningerne indgår som et væsentligt element i kommunernes vurdering af, om der bør iværksættes en børnefaglig undersøgelse.

Bandernes fødekæde skal skæres over ved roden. Deres rekruttering af børn og unge skal stoppes, og det skal blandt andet ske ved et fokuseret samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP-samarbejdet) for så vidt angår børn og unge på kanten til bandekriminalitet. Regeringen foreslår at styrke samarbejdet på tre områder.

  • For det første foreslår regeringen, at der etableres en retlig ramme, der skal sikre, at politiet på en efterforskningsmæssigt betryggende måde kan dele oplysninger med skolen og socialforvaltningen om, at et barns eller en ungs nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet.
  • For det andet skal disse oplysninger indgå som et væsentligt og tungtvejende element i kommunernes vurdering af, om der bør iværksættes en børnefaglig undersøgelse (servicelovens §50). En børnefaglig undersøgelse kan i de mest indgribende tilfælde medføre, at barnet eller den unge bliver anbragt uden for hjemmet.
  • For det tredje skal Københavns Politis forsøg med præventive samtaler med potentielle rekrutter til bander, den såkaldte ”knock knock”-strategi, stilles til rådighed for alle landets politikredse. Forsøgsordningen i Københavns Politi peger i retning ad, at potentielle rekrutter til en specifik bande begår mindre kriminalitet efter en præventiv samtale med politiet.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:

Vi skal have stoppet fødekæden til banderne. Hvert 4. bandemedlem har en bror, der også er eller har været bandemedlem eller rocker. Børn og unge har ret til at være børn og til at leve et liv i trygge rammer, men det er desværre ikke en selvfølge i alle familier. Derfor skal vi sætte ind tidligt over for børn og unge på kanten af bandekriminalitet ved at styrke samarbejdet mellem politi, skoler og sociale myndigheder.

Vi vil skabe bedre rammer for, at politiet kan dele oplysninger om nære familiemedlemmers bandekriminalitet med kommunerne, så kommunerne i yderste konsekvens kan anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet. Samtidig synes jeg, at vi skal have politiet til at opsøge unge på kanten til bandemiljøet, banke på deres familiers døre og tage en forebyggende samtale med dem. Vi skal tage alle greb i brug, hvis vi skal bremse fødekæden til banderne.

- Mattias Tesfaye

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi skal sikre en bedre beskyttelse af børn og unge, der f.eks. vokser op med en storebror, der er bandemedlem. Med dette initiativ ønsker regeringen at give aktørerne i SSP-samarbejdet bedre forudsætninger for at løfte det forebyggende arbejde. Det er afgørende, at vi som samfund sætter hurtigt og tidligt ind over for børn og unge, som er i risiko for at blive rekrutteret til bandekriminalitet. Vi skal hjælpe dem ind i stærke og trygge fællesskaber og væk fra de kriminelle fællesskaber. Det kræver tidlige indsatser fra de rette myndigheder, og det er det, vi ønsker at understøtte med et fokuseret SSP-samarbejde.

- Astrid Krag

Initiativet indeholder følgende elementer:

  • Politiet skal i regi af SSP-samarbejdet kunne dele oplysninger om, at et barn eller en ungs nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet, eller oplysninger om, at et barn eller en ung eksempelvis er truffet sammen med registrerede rocker- og bandemedlemmer. Oplysninger om, at et barns eller en ungs nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet, skal indgå som et væsentligt og tungtvejende element i kommunernes vurdering af, om der bør iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 eller øvrige relevante og helhedsorienterede indsatser over for familien. Den øgede mulighed for deling af oplysninger vil kunne føre til, at kommunerne hurtigere og tidligere kan sætte ind med indsatser over for børn og unge, som kan spænde fra familierettede indsatser til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.
  • Beskrivelse og konceptualisering af den såkaldte ”knock knock”-strategi, der indebærer, at politiet aktivt opsøger unge, der er på kanten af bandekriminalitet, for at tage en forebyggende dialog med dem.

Det er forventningen, at regeringen vil fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling om de dele af initiativet, der kræver lovændring, og at det vil kunne træde i kraft i 2023.


Baggrund

En undersøgelse foretaget af Justitsministeriet viser, at 26 pct. af de registrerede bandemedlemmer har en bror, der også er eller har været registreret som bandemedlem eller rocker. Blandt de registrerede rockere er det 8 pct., der har en bror, der også er eller har været registreret som rocker eller bandemedlem.

Det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi – SSP-samarbejdet – er i dag helt afgørende for det lokale kriminalpræventive arbejde i forhold til børn og unge. SSP-samarbejdet giver mulighed for tidligt at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår, så der kan gøres en indsats for at hindre, at de unge havner i en kriminel løbebane.

SSP-samarbejdet er en samarbejdsmodel, der sætter rammerne for et helhedsorienteret, tværsektorielt og tværfagligt samarbejde omkring den lokale kriminalpræventive indsats. SSP-samarbejdet har til formål at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.


Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)