Rapport fra udvalget om huslejenævnenes organisering

23-02-2022

Udvalget om huslejenævnenes organisering kommer med mulige løsningsforslag til en forbedret organisering af huslejenævnene.

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftalte som en del af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger at nedsætte et udvalg med det formål at analysere, hvordan indsatsen for at løse tvister mellem lejere og udlejere mest hensigtsmæssigt organiseres.

Udvalget om huslejenævnenes organisering har i den nu udgivne rapport opstillet forskellige mulige løsninger til en mere hensigtsmæssig organisering af huslejenævnene.

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, siger i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgsrapporten:

”Jeg er glad for udvalgets vurdering af, at den nuværende organisering helt overordnet fungerer. Men udvalget kommer også med en række forslag til forbedringer, og dem skal vi selvfølgelig have kigget nærmere på. Det vil jeg nu gøre sammen med partierne bag aftalen om initiativer imod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, som medførte, at udvalget sidste år kunne gå i gang med dette udvalgsarbejde”.  

Udvalget bestod af huslejenævnsforeningen, en repræsentant fra de større lejerforeninger, en repræsentant fra de større udlejerforeninger, KL og Grundejernes Investeringsfond.

Chefjurist Anders Svendsen, LLO, udtaler i forhold til rapporten:

”Rapporten giver Folketinget et oplæg til, hvordan man kan sikre lejere og udlejere gode og korrekte afgørelser i hele landet. Fx foreslås det at indføre Ankenævn i hele landet og ikke kun i København, ligesom udvalget foreslår modeller til hvordan parterne i højere grad kan stole på, at ankede huslejenævnsafgørelser ikke vil blive ændret af domstolene. LLO bemærker, at forslagene til forbedringer er udtryk for almindelig sund fornuft og har været efterspurgt af LLO i årtier. Arbejdsgruppens forslag er enten afgivet i enighed eller med markant flertal.”

Morten Østrup Møller, Head of Asset Management i P+, udtaler på vegne af EjendomDanmark og Danske Udlejere om rapporten:

”EjendomDanmark og Danske Udlejere byder forslag, der styrker retssikkerheden i huslejenævnsbehandlingen, velkomne. Det gælder både forslag, der styrker faglighed og effektivitet i sagsbehandlingen samt forslagene, der sikrer mere åbenhed i fundamentet for afgørelserne. EjendomDanmark er bekymret for de forslag, der tager sigte på at afskære domstolenes fulde prøvelse af huslejenævnets afgørelser. Disse forslag forringer retssikkerheden. Man løser ikke problemer med manglende kvalitet i huslejenævnsafgørelser ved delvis at afskære domstolenes prøvelse. EjendomDanmark og Danske Udlejere er enige i, at ny organisering af huslejenævnenes virke så vidt muligt skal baseres på frivillighed i det kommunale selvstyre.”

KL udtaler:

”Kommunerne hilser nye initiativer, der kan forbedre sagsbehandlingstider og øge borgernes retssikkerhed, velkomne. For boligområdet er en vigtig kommunal opgave. I det videre arbejde er det vigtigt, at det er op til den enkelte kommune at træffe beslutning om organisering af huslejenævn og sekretariater, da der kan være forskellige lokale ønsker og forhold.”

Grundejernes Investeringsfond udtaler:

”GI er meget positiv overfor de mange forslag i rapporten, som vil styrke fagligheden i huslejenævnsbehandlingen. Særligt forslaget om at indføre ankenævn i hele landet vil med GI’s øjne styrke retssikkerheden til gavn for lejere, udlejere og administrative myndigheder.”

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Michael Højgaard Bang: mihb@im.dk, 7228 2416.