Nyt udspil skal sikre højt specialiseret hjælp til mennesker med handicap og sociale problemer

19-05-2022

Regeringen præsenterer i dag et udspil til specialeplanlægning på socialområdet. Med udspillet går 100 mio. kr. hvert år til at sikre, at mennesker med behov for højt specialiseret hjælp får den rette hjælp første gang – uanset, hvor i landet de bor.

Er man født med et svært handicap, bliver ramt af langvarig psykisk lidelse, eller har man af anden grund brug for hjælp og støtte til at leve et liv med ligeværdige muligheder, skal man kunne regne med den rette hjælp på et højt specialiseret niveau. Sådan lyder ambitionen med regeringens nye udspil, som skal styrke det højt specialiserede socialområde.

Regeringen vil indføre en specialeplanlægning på det højt specialiserede socialområde. Der skal udarbejdes nye nationale retningslinjer, som sammen med en styrket national styring af kapaciteten på området skal sikre, at højt specialiserede tilbud ikke forsvinder eller udvandes. Samtidig vil regeringen styrke den kommunale visitation ved at indføre nye visitationsretningslinjer og rådgivningsforløb fra nye højt specialiserede faglige fyrtårne til brug for sagsbehandlerne. Derudover foreslår regeringen et løft af kompetenceniveauet på sociale tilbud, der sammen med den højt specialiserede rådgivning fra de faglige fyrtårne vil komme hele det specialiserede socialområde til gavn.

Indførelsen af specialeplanlægning på det specialiserede socialområde sker med inspiration fra den, der tidligere er blevet indført på sundhedsområdet. Frem mod 2030 skal specialeplanlægningen udrulles til at omfatte alle målgrupper. Formålet er at sikre, at de rette tilbud er til stede med de rette kompetencer, og at sagsbehandlerne i kommunerne har den nødvendige viden, når de møder mennesker med særlige behov.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Børn og voksne med handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer skal have den rette hjælp, og de skal have den fra start. Vi skal have de rette tilbud med tilstrækkeligt høj specialisering til de forskellige målgrupper. Derfor foreslår vi en ny og stærkere struktur på området, som bevarer og opbygger specialiseret viden, kompetencer og kvalitet i indsatserne – og ikke mindst i den kommunale visitation. Vi sagde før valget, at vi ville indføre en specialeplanlægning. Nu er det forberedende arbejde tilendebragt, og jeg ser frem til at forhandle det med partierne. Når vi står med en fuldt udrullet specialeplanlægning, så vil det være et strukturelt løft og et af de største fremskridt for socialområdet ganske længe.”

- Astrid Krag

Det kommende arbejde med en specialeplanlægning bygger på afrapporteringen af Evalueringen af det specialiserede socialområde, som offentliggøres sammen med udspillet. I de seneste knap to år har Social- og Ældreministeriet udarbejdet en omfattende evaluering bestående af en lang række analyser af bl.a. målgrupper og tilbud på socialområdet.

Find udspil og afrapportering i boksen her på siden.

Fakta – hvad er specialeplanlægning?

  • Det specialiserede socialområde skal inddeles i faglige specialer, hvor en fælles faglighed i form af viden, kompetencer og indsatser opbygges i forhold til personer med beslægtede behov. Det forventes, at der er ca. 20 faglige specialer på socialområdet.
  • For hvert speciale vil der blive udarbejdet specialebeskrivelser, som indeholder en beskrivelse af målgruppen, typer af indsatser og kriterier for specialfunktioner inden for specialet.
  • Det er samtidig et redskab til sagsbehandlerne med viden om den bedste faglige standard for hvert af specialerne, som skal sikre en ensartet vurdering af behov og viden i udredning, visitation og indsats.
  • Nogle leverandører af højt specialiserede indsatser udpeges som specialfunktioner og vises i Tilbudsportalen. Specialfunktioner har den højeste faglige viden inden for deres felt og kan levere højt specialiserede indsatser.
  • Et udsnit af specialfunktionerne vil tildeles en videns- og rådgivningsforpligtelse, som indebærer, at leverandørerne stiller deres viden til rådighed for kommunale sagsbehandlere og andre leverandører på området i form af udgående rådgivning og kompetenceudvikling på lokale, konkrete tilbud.
  • Specialebeskrivelserne udarbejdes og udrulles gradvist, startende med fem specialer og nye årligt, indtil hele det specialiserede socialområde er omfattet af specialeplanlægning i 2030.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)