Udpegning af advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser

07-03-2022

Social- og Ældreministeriet åbner for optagelse på liste over advokater, der varetager sager om internationale børnebortførelser.

Ifølge §§ 18 a og 20 d i lovbekendtgørelse nr. 768 af 7. august 2019 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelse m.v., udpeger Social- og Ældreministeriet et antal advokater til optagelse på liste over advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser.

  • Efter § 18 a udpeges et antal advokater, som anses for særligt egnede til beskikkelse i sager om internationale børnebortførelser.
  • Efter § 20 d udpeges et antal advokater, som ministeren kan anbefale forældremyndighedsindehaveren at benytte i sager om børnebortførelse.

I den anledning opfordrer ministeriet alle kvalificerede advokater uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge om optagelse. Ved udpegning bliver man optaget på begge lister.

Vi gør opmærksom på, at man som udpeget advokat efter § 18 a i børnebortførelsesloven i udgangspunktet har pligt til at lade sig beskikke af Familieretten i den enkelte sag.

Udpegningen, der er personlig og ikke kan overdrages, gælder for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted. Udpegningen kan tilbagekaldes, hvis man mister retten til at udøve advokatvirksomhed, eller hvis man fx væsentligt har tilsidesat sine pligter som advokat.

Kriterier for udvælgelse

Det er en forudsætning for udpegning, at ansøger udøver advokatvirksomhed i Danmark.

Følgende kriterier vil i forhold til begge lister blive tillagt vægt ved udpegningen:

  • Indgående kendskab til familieret
  • Procedureerfaring
  • Beherskelse af et eller flere fremmedsprog
  • Dygtighed og engagement i virket som advokat
  • Erfaring med sager om internationale børnebortførelser, herunder navnlig udgående sager til både konventions- og ikke konventionslande.

Det forventes, at ansøger kan yde relevant rådgivning på højt fagligt og internationalt plan.

Herudover vil hensynet til den geografiske spredning af udpegede advokater blive tillagt vægt.

Det forventes, at de udpegede advokater deltager i et kursus om internationale børnebortførelser, der afholdes i København primo 2023.

Proces for udvælgelse

Inden udpegningen finder sted, vil ministeriet indhente oplysninger om eventuelle tidligere bøder for overtrædelse af de advokatetiske regler fra Advokatrådet vedrørende ansøgerne.

Ministeriet forventer at udpege 10-15 advokater til optagelse på listerne. Ved udløbet af udpegningsperioden vil der ske genopslag.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Frist for modtagelse af ansøgning er den 23. maj 2022.

Kontaktperson: Sofie Ekstrøm, mail: sone@sm.dk eller tlf.: 41 85 10 53.

Ansøgningen sendes til Social- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, eller via krypteret og signeret e-mail til sikkermail.ke@sm.dk

Ved ansøgning angiv venligst 'Advokatudpegning – Børnebortførelser' i emnefeltet.