Opdatering af bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet

07-10-2022

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. april 2023.

Det bemærkes, at denne udgave af databekendtgørelsen primært indeholder konsekvensændringer som følge af lovforslaget om barnets lov, som forventes at træde i kraft den 1. april 2023.

Ændringen af databekendtgørelsen sker med forbehold for, at lovforslaget om barnets lov bliver fremsat og efterfølgende vedtaget af Folketinget, ligesom der vil blive foretaget konsekvensrettelser i databekendtgørelsen, såfremt der på baggrund af lovbehandlingen måtte fremkomme ændringer i barnets lov.

Der er foretaget ændringer i statistikkerne for hhv. anbringelser, forebyggende foranstaltninger, underretninger, handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge og stofmisbrugsbehandling.

Først og fremmest er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i hele databekendtgørelsen på baggrund af, at det med lovforslag om barnets lov foreslås at samle og videreføre de eksisterende bestemmelser i lov om social service, der omhandler støtte til børn, unge og familier, i barnets lov.

Dertil er navnet på statistikken for forebyggende foranstaltninger ændret til statistikken for 'indsatser og støtte til børn og unge', hvilket vurderes at være mere præcist og stemme bedre overens med indholdet i barnets lov.

Dernæst skal kommunerne som noget nyt indberette oplysninger i forbindelse med afgørelser efter § 49 i barnets lov vedr. anbringelse af et ufødt barn, samt efter § 67 i barnets lov vedr. fortsat anbringelse af et barn eller ung i en permanent anbringelse.

Pr. 1. april 2023 skal kommunerne desuden til statistikken for indsatser og støtte til børn og unge indberette 'udslagsgivende forhold hos barnet/den unge eller forældrene' til, at indsatsen eller støtten iværksættes. Oplysningen skal indberettes for hver indsats eller støtte, der iværksættes fra og med 1. april 2023. Tilsvarende oplysning bliver allerede i dag indberettet til anbringelses- og underretningsstatistikkerne.

Ændringerne indebærer afslutningsvis, at kommunerne fremadrettet skal indberette oplysninger til statistikken for stofmisbrugsbehandling i forbindelse med behandling efter § 33 i barnets lov. Med lovforslag om barnets lov foreslås det nemlig, at hjemmelen til at tilbyde stofmisbrugsbehandling til børn og unge under 18 år flyttes fra lov om social service til barnets lov. Ændringen har ikke betydning for kommunernes indberetning af øvrige oplysninger til statistikken, da der udelukkende er tale om en ændring af lovgrundlaget for indsatsen.

Derudover er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige tekniske og redaktionelle ændringer.

Om databekendtgørelsen

Databekendtgørelsen samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område.

Databekendtgørelsen opdateres sædvanligvis hvert halve år, hhv. pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

For at sikre, at kravene til kommunernes indberetning af data stemmer overens med den foreslåede barnets lov, er der ekstraordinært foretaget ændringer i databekendtgørelsen med ikrafttrædelse pr. 1. april 2023.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af oplysninger er gældende.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder forud for, at de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale it-leverandører samt via dette nyhedsbrev og på sm.dk.

Det er muligt at tilgå databekendtgørelsen både med og uden ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via nedenstående link:

Find bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. april 2023

Det er desuden muligt at tilgå kravspecifikationerne til de enkelte statistikker via punktet 'Leverandører' på statistikkernes oplysningssider via nedenstående link til Danmarks Statistiks hjemmeside:

Find kravspecifikationerne til de enkelte statistikker på Danmarks Statistiks hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms).