Nu begynder forhandlingerne om at fordele 947 mio. kr. til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet

31-01-2023

Alt for mange oplever ikke den hjælp og støtte, som de har behov for. Til skade for de mennesker, hvis liv og livsbane det handler om. Og til skade for samfundet, fordi det ganske simpelt betaler sig at investere i mennesker. Både menneskeligt og økonomisk.

Pengene fra SSA-reserven skal fordeles på social-, sundheds-, ældre-, kultur-, ligestillings- og arbejdsmarkedsområderne.

Regeringen har en ambition om et samfund, der kan rumme de borgere, der lever på kanten. Hvor de mødes med værdighed og på en måde, hvor der tages langt bedre hånd om dem. Der skal skabes tryghed for mennesker med handicap, som har brug for meget specialiseret hjælp. De skal have bedre mulighed for at bidrage og for at deltage.


SSA-reserven går blandt andet til:

  • Midler til handicapområdet, der skal sikre den rette hjælp til børn, unge og voksne med komplekse behov.
  • Flere penge til at få ventetiden ned for hjælp til seksuelt misbrugte.
  • Det sociale frikort forhøjes til 40.000 kr. og forlænges til og med 2024.
  • Socialpsykiatrien får et kvalitetsløft.
  • Flere penge til psykiatrien til forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge.
  • En handlingsplan mod partnervold og partnerdrab.
  • Flere penge til indsatser, der sikrer personer med psykiske lidelser mulighed for at bevare eller få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger om de netop påbegyndte forhandlinger:

Vores velfærdssamfund er skabt for at skabe lige muligheder for livsudfoldelse for alle. Men for alt for mange føles velfærdssamfundet som snubletråde i stedet for hjælp. Det gælder eksempelvis for forældre til børn med handicap, for senfølgeramte og for de allermest udsatte. Med SSA-reserven får vi mulighed for at tage flere skridt i den rigtige retning og det glæder jeg mig i sagens natur over.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Med regeringens oplæg til udmøntning af reserven lægger vi på sundhedsområdet op til en prioritering af psykiatrien og en række vigtige patientnære tilbud med i alt 206,6 mio. kr. Vores forslag til udmøntningen omfatter tilbud, der gør en konkret forskel for en række patientgrupper. Herunder også nogle af dem, hvor der mangler viden og erfaringer. Blandt disse kan nævnes Sorglinjen, Danske Patienter, Antidote Danmark, Sjældne Sygdomme, Forum for Mænds Sundhed samt specialiserede sundhedstilbud til patienter med Parkinson og Sklerose.

- Sophie Løhde

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

Det er vigtigt, at personer med synshandicap og læsevanskeligheder kan få adgang til nye bøger. Her løser det Danske Blindebibliotek, Nota, en vigtig opgave med at gøre bøgerne tilgængelige. En afgørelse i Ophavsretslicensnævnet forrige år betyder, at Nota skal betale mere til rettighedshaverne end hidtil. Regeringen vil med forslaget sikre, at de ekstra udgifter til dette bliver dækket, så personer med synshandicap og læsevanskeligheder oplever samme serviceniveau som hidtil.

- Jakob Engel-Schmidt

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

Det er vigtigt, at vi kan styrke indsatsen for en række borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Fra regeringens side lægger vi bl.a. op til at prioritere den såkaldte IPS-indsats for personer med alvorlig psykisk sygdom og til at give støtte til projektet High:five, der hjælper kriminalitetstruede unge, som har brug for støtte og en koordineret indsats. Begge initiativer har allerede vist, at de kan være gode veje til at hjælpe flere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

- Ane Halsboe-Jørgensen

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre siger:

Partnervold og partnerdrab er en af vores største ligestillingsudfordringer, som især rammer kvinder. Vi skal have langt mere fokus på både at styrke viden, opsporing og forebyggelse, hvis vi skal dæmme op for partnervold og undgå, at volden udvikler sig og i sidste ende kan resultere i partnerdrab. Jeg håber, at vi sammen får initiativerne og finansieringen på plads, så en ny handlingsplan bliver en realitet.

- Marie Bjerre

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Vores ældre skal have en alderdom med livsglæde, nærvær og selvbestemmelse. Derfor er jeg glad for, at regeringen nu foreslår at afsætte midler til forsøg med åbne brugerbestyrelser på plejehjem. De skal dels sikre, at der følges op på beboernes ønsker og behov og styrke det lokale ansvar. Bestyrelserne kunne eksempelvis give pårørende, ældreråd, faglige eksperter og repræsentanter for lokalsamfundet i form af boligselskaber eller virksomheder mulighed for at præge livet på plejehjemmet. Jeg er også glad for, at vi nu lægger op til at prioritere et så vigtigt område som demensområdet.

- Mette Kierkgaard

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)