Ny bygge- og boligaftale fjerner benspænd for flere midlertidige studieboliger og styrker tilgængeligheden for personer med handicap

15-05-2023

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er enige om en række målrettede bygge- og boligpolitiske indsatser, der kan iværksættes på kort sigt. Aftalen indeholder blandt andet initiativer, der både styrker rettighederne og tilgængeligheden for personer med handicap og samtidig får muliggjort opførelsen af endnu flere nye studieboliger.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har indgået aftale, der sikrer niveaufri adgang til nybyggede fritliggende enfamilieshuse, og gør det lettere at bygge midlertidige studieboliger. Samtidigt sikres personer med handicap en fortrinsret til midlertidige studieboliger i stueetagen.

Samlet set omfatter aftalen følgende indsatser:

  • Krav om niveaufri adgang for én indgang til nybyggede enfamilieshuse
  • Undtagelse af midlertidige studieboliger fra krav om etablering af elevator
  • Indførelse af principper for fordeling af midlertidige studieboliger
  • Præcisering af mulighed for at nettoprisindeksere omkostningsbestemte huslejer
  • Stramning af reglerne for, hvornår lejelovgivningens tilbudspligt udløses
  • Analyse af hjælp til lejere gennem beboerrepræsentation og styrkelse af huslejenævn
  • Fortsættelse af arbejdet med ny andelsboligform.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger om aftalen:

Som minister for bolig og for handicapområdet glæder det mig, at der er opbakning til en balanceret tilgang til at fremme tilgængelighed i nybyggeriet, hvor vi samtidig gør det nemmere at opføre midlertidige studieboliger. Derudover ligger det mig meget på sinde, at vi får set nærmere ind i lejelovgivningens tilbudspligt og får lukket det hul, det måtte være.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Boligordfører fra Venstre Heidi Bank siger:

Det har længe været et ønske for Venstre at få nedbragt sagsbehandlingstiderne ved huslejenævnene. Vi skal passe på lejerne og de udlejere, der overholder regler og gør sig umage, derfor er det vigtigt, der hurtigt kan gives svar på en klage, så tvister ikke trækkes i langdrag. Nu igangsættes der et arbejde, der skal se på forbedringer, sådan som Venstre også tidligere har foreslået. Vi kan alle komme til at stå i en ny virkelighed, hvor tilgængelighed er afgørende for vores frihed til at kunne bevæge os rundt, vælge hvor vi ønsker at bo. Med denne aftale får vi indrettet lovgivningen om opførelse af enfamiliehuse og midlertidige studieboliger mere hensigtsmæssigt. Så der er en fornuftig balance i de krav, vi stiller til byggeriet, og den kvalitet det giver til beboerne.

- Heidi Bank

Boligordfører fra Socialistisk Folkeparti Sigurd Agersnap siger:

For SF har det været vigtigt, at vi får taget første skridt til at etablere spekulationsfrie andelsboliger. Hele andelsboligtanken var, at andelsboliger skulle være en trædesten ind på ejerboligmarkedet, men hvor man som ejer ikke fik store gevinster. Den andelstanke er kraftigt udfordret, og derfor er der brug for, at vi genopliver de spekulationsfrie andelsboliger. Dertil er vi glade for, at vi får forbedret mulighederne for at bygge midlertidige studieboliger, som mangler mange steder i landet.

- Sigurd Agersnap

Boligordfører fra Danmarksdemokraterne Kristian Bøgsted siger:

Danmarksdemokraterne mener, at mennesker med handicap skal have de samme rammer for et godt studieliv som alle andre. I den forbindelse spiller en god studiebolig en vigtig rolle, og derfor er vi glade for, at aftalen sikrer, at mennesker med handicap får fortrinsret til en bolig i stueetagen, når midlertidige studieboliger skal fordeles. Samtidig understøtter vi med aftalen, at unødvendige krav og bureaukrati ikke spænder ben for gode byggeprocesser eller byggerier.

- Kristian Bøgsted

Boligordfører fra Enhedslisten Pelle Dragsted siger:

Vi er glade for, at en bred kreds nu står bag ønsket om at udvikle en spekulationsfri andelsboligform i Danmark, og for, at det gøres lettere at bygge midlertidige ungdomsboliger. Der skal dog langt mere handling til, hvis vi skal løse boligkrisen i København og andre store byer og skabe flere betalbare boliger til almindelige mennesker.

- Pelle Dragsted

Boligordfører fra Alternativet Sascha Faxe siger:

Det er vigtigt for os i Alternativet at skabe de bedst mulige tilgængelighedsforhold for personer med handicap. Jeg er derfor glad for, at vi med denne aftale bevæger os i den rigtige retning på dette område. Alternativet vil arbejde for, at aftalen udmøntes med mindst muligt ressourcespild.

- Sascha Faxe

Boligordfører fra Dansk Folkeparti Nick Zimmermann siger:

I Dansk Folkeparti er vi meget tilfredse med, at det med aftalen sikres, at der bliver igangsat en analyse af, hvordan sagsbehandlingstiderne ved huslejenævnene bliver kortere. Sagsbehandlingstiden er på et år vokset fra 119 dage til 490 dage – og det er en uacceptabel lang ventetid, som kalder på politisk handling. Vi forventer et hurtigt resultat af analysen, så vi kan gennemføre eventuelle lovgivningsmæssige initiativer hurtigt derefter. Aftalen rydder op i nogle uhensigtsmæssigheder som f.eks. krav om etablering af elevatorer i midlertidige boliger. Det er vi godt tilfreds med – og også der tages hånd om de udfordringer som måtte opstå som følge af at kravet fjernes.

- Nick Zimmermann

Boligordfører fra Socialdemokratiet Thomas Monberg siger:

Jeg er glad for, at vi med aftalen nu hjælper gangbesværede og personer med handicap med at få langt bedre adgang til boliger. Det er afgørende i en tid, hvor vi bliver flere ældre, og hvor personer med fysisk handicap efterspørger flere handicap-venlige boliger. Den brede politiske aftale sikrer varige forandringer for dem, der har allermest brug for dem.

- Thomas Monberg

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)