Bredt flertal enige om at fordele 947 millioner

03-03-2023

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om fordelingen af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026. De såkaldte SSA-midler skal bl.a. gå til at give en håndsrækning til de borgere, der oplever ikke at få den hjælp og støtte, som de har behov for.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har indgået aftale om at fordele 947 mio. kr. på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet m.v. over de næste fire år. Mere end 480 mio. kr. går til socialområdet, hvor midlerne skal hjælpe mennesker med handicap samt samfundets udsatte børn, voksne og familier.


Eksempler på initiativer, der prioriteres med SSA-midlerne

  • Der afsættes 66,9 mio. kr. til senfølgeområdet, som bl.a. skal imødekomme den stigende efterspørgsel efter behandling, der er blandt voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, og dermed søge at nedbringe de lange ventelister her og nu.
  • Der afsættes 100,5 mio. kr. til handicapområdet mhp. bl.a. at følge op på specialeplanlægningen og til at opkvalificere medarbej­der­ne på den højt specialiserede del af handicapområdet.
  • Der afsættes 136,1 mio. kr. til en række initiativer i en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab med henblik på at styrke forebyggelse, tidlig opsporing og hjælp til voldsudsatte, deres børn og til voldsudøvere. Der afsættes bl.a. midler til at opspore og hjælpe voldsudsatte gravide og nye forældre samt til landsdækkende behandling af voldsudøvere og deres familie.
  • Der afsættes 21,7 mio. kr. til en forlængelse og forbedring af det sociale frikort, så udsatte borgere med særlige sociale udfordringer får mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit årligt, uden at lønindtægterne bliver fradraget i deres forsørgelsesydelser.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger om aftalen:

Alt for mange borgere med eksempelvis handicap eller senfølger efter seksuelle overgreb oplever ikke at få den støtte og hjælp, som de har behov for. Det er uværdigt for et velfærdssamfund. Derfor prioriterer vi med denne aftale blandt andet det hårdt trængte handicapområde og behandlingen for senfølger. Det glæder mig naturligvis, at der er så bred enighed om det i blandt Folketingets partier.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Socialordfører fra Venstre Anni Matthiesen siger:

I Venstre glæder vi os over, at vi med aftalen støtter en række gode initiativer, der bl.a. skal sikre bedre mental trivsel blandt unge og give en hjælpende hånd til dem, der befinder sig på kanten af samfundet, men gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. organisationer som Job-alliancen, GirlTalk og High:five, der alle udfører et enormt vigtigt stykke arbejde. Derudover har vi sikret en stor pose penge til psykiatriområdet, hvor der længe har været hårdt brug for at tage bedre fat fra politisk side.”

- Anni Matthiesen

Socialordfører fra Moderaterne Rosa Eriksen siger:

Vi kæmper for et godt liv for alle danskere. I Moderaterne er vi derfor særligt glade for, at der nu gøres mere for at hjælpe børn og unge, som er vokset op med vold i hjemmet. De skal ikke føle sig alene og overladt til sig selv. Der er også puljer til at forebygge partnervold og hjælpe voldsudsatte. Det skal ikke være farligt at være i sit eget hjem, og det skal være nemmere at slippe ud af volden. Det er heller ingen hemmelighed, at vores allermest udsatte ligger os i Moderaterne meget på sinde. Det fremgår også med al tydelighed i regeringsgrundlaget. Og at tre meget mørke områder allerlængst nede også er blevet prioriteret, nemlig overdosisforebyggelsen og smitteforebyggelsen samt støtten til forbedring af det sociale frikort, er vi også meget glade for.”

- Rosa Eriksen

Socialordfører fra Socialistisk Folkeparti Theresa Berg Andersen siger:

Det er en aftale med flere vigtige og progressive tiltag. SF har længe kæmpet for en handlingsplan mod partnervold, og det er endelig lykkedes. I krydset mellem social- og ligestillingsområdet har det desuden været vigtigt for os at få et pilotprojekt med stofindtagelsesrum til kvinder, da vi desværre ved, at udsatte kvinder er truet af overgreb i hvert fald i København. Det er ligeledes en prioritet for SF, at vi forlænger og udvikler det sociale frikort, som har stor betydning for de allermest udsatte. Sidst men ikke mindst håber vi, at kørselsordningen til mennesker med demens kan bidrage til værdige ældre liv.”

- Theresa Berg Andersen

Socialordfører fra Danmarksdemokraterne Marlene Harpsøe og børne-, familie- og undervisningsordfører for Danmarksdemokraterne Karina Adsbøl siger:

Det er positivt, at det igen er lykkedes at lande en bred aftale, som skal sikre, at flere borgere, som har det svært, finder fodfæste i samfundet. Danmarksdemokraterne har kæmpet for, at aftalen afsætter midler til tilbud for ældre, der rammes af sorg, men glæder sig også over, at vi styrker indsatsen for ældre med demens, blandt andet med en transportordning til fritidsaktiviteter. Ligesom flere ældre skal kunne leve et socialt og aktivt liv, gælder det også for de yngste. Vi mener, at det er afgørende for børn og unges trivsel, at de indgår i sociale og faglige fællesskaber. Derfor glæder det os, at aftalen blandt andet styrker mulighederne for, at børn og unge med handicap og skolevægring får bedre muligheder for at deltage i skolelivet med digitale værktøjer.”

- Marlene Harpsøe og Karina Adsbøl

Socialordfører fra Liberal Alliance Katrine Daugaard siger:

LA ser mange gode og stærke initiativer i aftalen. Vi er særligt glade for at have forhandlet en fordobling af fribeløbet i LA’s hjertebarn 'det sociale frikort' hjem. En stærk indsats for at få flere unge på kanten af loven og tidligere dømte i arbejde via High:five, og ikke mindst at der endelig er afsat penge til at hjælpe alle de danskere, der lider af senfølger fra seksuelle overgreb.”

- Katrine Daugaard

Socialordfører fra Det Konservative Folkeparti Brigitte Klintskov Jerkel siger:

For Det Konservative Folkeparti har det altoverskyggende fokus været at hjælpe de alt for mange børn og unge, som i dag har det rigtig svært og mangler nogen at tale med. Det har vi gjort med initiativer som SletDet, BørneTelefonen, Ungdommens Røde Kors og særligt i Joannahuset. Vi tror på familierne, men vi må også erkende, at der i nogle hjem er enorme udfordringer. Derfor er jeg glad for, at børn, der kommer fra udfordrede hjem, nu kan få en seng at sove i et par dage i Joannahuset, uden deres forældres samtykke.”

- Brigitte Klintskov Jerkel

Socialordfører fra Enhedslisten Rosa Lund siger:

Vi er i Enhedslisten stolte af at have sikret, at en lang række helt afgørende civilsamfundsindsatser ikke lukker. Det gælder især i tilbud om ambulant behandling til ofre for partnervold. Samtidig må vi konstatere, at forhandlingerne om SSA-reserven endnu en gang understreger, at der er behov for en langt bedre og mere stabil finansiering af civilsamfundet. Vi arbejder videre for reel og varig finansiering til de indsatser, der er helt afgørende for især socialområdet.”

- Rosa Lund

Socialordfører fra Radikale Venstre Katrine Robsøe siger:

Jeg er rigtig glad for, at vi får sikret penge til mange gode projekter. Særligt er jeg glad for, at vi i Radikale har haft mulighed for at løfte initiativer til børn og unge. Der er naturligvis også projekter, som vi er ærgerlige over ikke er med, men dem kæmper vi videre for.”

- Katrine Robsøe

Socialordfører fra Dansk Folkeparti Mette Thiesen siger:

I Dansk Folkeparti kan vi bakke op om denne meget brede aftale, selvom processen ikke har været optimal, og vi kunne have ønsket nogle ting anderledes. Som blå bloks bløde hjerte har det særligt været vigtigt for os at sikre ældre og demente, kronisk syge og de mest udsatte i vores samfund, som f.eks. mennesker med handicap og hjemløse. Derudover fik vi sikret, at der igangsættes et arbejde for at forbedre det familieretslige system. Også dette var ikke kommet med, hvis ikke Dansk Folkeparti havde bidt sig fast i forhandlingsbordet og kæmpet benhårdt.”

- Mette Thiesen

Socialordfører fra Alternativet Torsten Gejl siger:

I Alternativet har vi arbejdet for at styrke integrationen i de udsatte boligområder, og at unge med diagnoser skal få lettere ved at finde et arbejde. Vi lykkedes med begge dele ved at sikre støtte fra SSA-reserven til både BaBa og Joballiancen.”

- Torsten Gejl

Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla Fabricius siger:

Socialdemokratiet er glad for, at vi sætter i gang med den voldshandlingsplan, som skal være startskuddet til, at vi kommer kvindedrab til livs. Vi finder også opfølgning på specialeplanlægning meget vigtigt, så mennesker med handicap med højt specialiseret behov får den rigtige hjælp. Jeg har fulgt senfølgeområdet i længere tid og er særligt glad for, at der er kommet et løft til området i en bred kreds fra nedbringelse af ventelister på CSM til penge til foreningen SPOR.”

- Camilla Fabricius

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)