Opdatering af bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet

13-11-2023

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. januar 2024. Ændringerne er blevet varslet den 28. juni 2023.

Ændringer som følge af barnets lov

Der er foretaget en række ændringer i forlængelse af barnets lov.

Kommunerne skal fremover til statistikken for indsatser og støtte til børn og unge indberette udslagsgivende forhold hos barnet/den unge eller forældrene til, at indsatsen eller støtten iværksættes.

Der foretages en ændring i indberetningen til anbringelsesstatistikken, så kommunerne fremover skal indberette oplysninger til statistikken i forbindelse med, at der træffes afgørelse om anbringelser efter § 49 i barnets lov.

Kommunerne skal som noget nyt indberette oplysninger til anbringelsesstatistikken, når børne- og ungeudvalget træffer afgørelse om fortsat anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet i en permanent anbringelse efter § 67 i barnets lov.

Kommunerne skal fremadrettet indberette oplysninger ved iværksættelse af støtteperson i forbindelse med anbringelser efter § 53 i barnets lov, til statistikken for indsatser og støtte. Ligeledes skal kommunerne indberette oplysninger ved iværksættelse af indsatser i form af venskabsfamilier i forbindelse med anbringelser på et børne- og ungehjem efter § 54 i barnets lov til statistikken for indsatser og støtte til børn og unge.

Oplysninger til statistikken for afgørelser om støtte til køb af bil m.v. for børn, unge og familier skal kommunerne fremadrettet indberette efter § 90, stk. 1, nr. 7, i barnets lov. Ligeledes skal indberetning til statistikken for stofmisbrugsbehandling til børn og unge under 18 år indberettes efter § 33 i barnets lov.

Statistikken for forebyggende foranstaltninger ændrer navn til 'Statistikken for indsatser og støtte til børn og unge'. Der er ligeledes foretaget ændring af §§ fra lov om social service til barnets lov. Dog ikke fsva. i statistikken for individhenførbar udgiftsdata, da der indberettes bagud i tid til denne statistik.

Udsatte voksne og voksne med handicap

Kommunerne skal fremadrettet indberette oplysninger til statistikken for voksne med handicap og udsatte voksne i forbindelse med iværksættelse af ydelser efter § 85 a i lov om social service.

Der foretages yderligere en ændring i indberetningskravene til statistikken for voksne med handicap og udsatte voksne, hvor indberetning af ydelser om forebyggende hjælp og støtte efter § 82 a i lov om social service gøres obligatorisk.

Stofmisbrugsbehandling

Der er foretaget en bortsanering af indberetningskrav til stofmisbrugsdatabasen. Det skyldes, at en række af de oplysninger, der indberettes til statistikken for stofmisbrugsbehandling i dag, er overlappende. Det gælder fsva. oplysninger i forbindelse med visitation til og igangsætning af behandling.

Støtte til køb af bil m.v.

Indberetningsfristen i § 26 for oplysninger til statistikken for støtte til køb af bil m.v. er ændret fra udgangen af januar måned til, at indberetningen skal ske senest den 15. januar, året efter afgørelsen er truffet.

Andre redaktionelle ændringer 

Der er tilmed foretaget en række mindre rettelser samt øvrige mindre tekniske og redaktionelle ændringer.

Om databekendtgørelsen

Databekendtgørelsen opdateres hvert halve år, hhv. pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

Den netop offentliggjorte ændring træder i kraft pr. 1. januar 2024. Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af oplysninger er gældende.

I bekendtgørelsen har Social-, Bolig- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder, før de træder i kraft, således at kommuner og systemleverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale systemleverandører, samt via dette nyhedsbrev og på sm.dk.

Det er muligt at tilgå bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via nedenstående link:

Læs bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)