Socialpolitisk Redegørelse: Viden og effekt skal forbedres

20-06-2016

Socialpolitisk Redegørelse peger på en række konkrete videnshuller i den sociale indsats. Bredt over hele socialområdet gør indsatsen ofte ikke en tilstrækkelig stor forskel for den enkelte. Derfor skal indsatsen omstilles, så der bruges metoder, der har dokumenteret effekt. Den udvikling understøttes af regeringens mål for social mobilitet.

Socialpolitisk Redegørelse: Viden og effekt skal forbedres

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag offentliggjort Socialpolitisk Redegørelse 2016. Med redegørelsen har man for første gang et samlet overblik over hele socialområdet. Redegørelsen beskriver målgrupperne på socialområdet – udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap – og resultaterne af indsatsen over for dem. Redegørelsen er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at reformere socialpolitikken, så der bruges indsatser med dokumenteret effekt.

Knap 170.000 mennesker modtager sociale indsatser, der samlet set koster cirka 45 milliarder om året. Indsatsen består blandt andet af anbringelser af børn og unge, behandling af stofmisbrugere, aktivitets- og samværstilbud til mennesker med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, og borgerstyret personlig assistance til mennesker med handicap.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Den gode nyhed er, at udsatte og sårbare mennesker i det danske samfund får omfattende støtte og hjælp, og at det lykkes at hjælpe mange til en bedre tilværelse. Den dårlige nyhed er, at indsatserne ofte ikke gør en tilstrækkeligt stor forskel. Det er i og for sig velkendt, at der ikke er dokumenteret effekt for mange af indsatserne på socialområdet, men kortlægningen viser, at det gælder bredt på socialområdet. Alt for få udsatte børn og unge får et selvstændigt voksenliv. Alt for få udsatte voksne får effektiv hjælp til at håndtere for eksempel et misbrug, en psykisk lidelse eller hjemløshed. Og alt for få mennesker med handicap har mulighed for at bruge deres ressourcer og evner på arbejdsmarkedet.

- Karen Ellemann

Redegørelsen peger på en række områder, hvor der er brug for mere viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper socialt udsatte og mennesker med handicap:

  • Hvordan styrker man fagligheden for udsatte børn og unge i grundskolen?
  • Hvordan forebygger man, at udsatte børn og unge får psykiske vanskeligheder, kriminel adfærd og andre problemer i det tidlige voksenliv?
  • Hvordan hjælper vi mest effektivt socialt udsatte med komplekse problemer?
  • Hvordan kan vi hjælpe flere socialt udsatte på kontanthjælp og andre midlertidige ydelser i uddannelse og beskæftigelse?
  • Hvordan kan handicaprelaterede ydelser indrettes, så flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse?

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Min ambition er, at socialt udsatte og mennesker med handicap skal have en bedre hjælp og støtte. Det skylder vi den enkelte, og det må vi kræve som samfund, der bruger mange ressourcer på indsatsen. Det er et fælles ansvar at skabe en bedre indsats. For den socialpolitiske indsats er bredt forankret. Staten sætter rammerne og bidrager til vidensopbygning og -spredning. Kommunerne visiterer og tilrettelægger indsatsen. Engagerede og dygtige medarbejdere og frivillige gør hver dag et stort stykke arbejde. Ingen sidder inde med alle svarene, men vi kan finde dem sammen. Vi skal omstille indsatserne, så der bruges metoder med dokumenteret effekt. Derfor har regeringen sat nye mål for den sociale mobilitet. Mål, der sætter retning, og fremmer dokumenterede indsatser på hele socialområdet.

- Karen Ellemann

Redegørelsen vil udkomme hvert år og understøtter en faktuelt baseret drøftelse af, hvordan indsatsen over for de udsatte borgere kan styrkes. Samtidigt følger redegørelsen op på regeringens sociale mål, der sætter retning for udviklingen, og den vil være et redskab i prioriteringen på socialområdet, blandt andet ved de årlige satspuljeforhandlinger.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann præsenterer Socialpolitisk Redegørelse 2016

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sim.dk