Ny stor satspuljeaftale gavner socialområdet bredt

04-11-2016

Regeringen er sammen med satspuljepartierne blevet enige om fordelingen af 943,3 mio. kr. i perioden 2017-2020. Aftalen vil hjælpe borgere med sociale problemer væk fra kanten af samfundet, forebygge social udsathed og sikre bedre livskvalitet for børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en stor satspuljeaftale på socialområdet for 2017-2020.

Årets satspuljeaftale omfatter markante initiativer til gavn for børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Tematisk har aftalen fokus på:

 • Investering i forebyggelse og en langsigtet udvikling af indsatsen på socialområdet baseret på viden.
 • Langsigtet/varig finansiering af indsatser på højt prioriterede områder som udsatte børn og unge, udsatte grønlændere, senfølger og vold i nære relationer.
 • Aftale om ambitiøs revision af servicelovens voksenbestemmelser.

Læs aftalen

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.


Fakta om satspuljeaftalen:

Med satspuljeaftalen på socialområdet bliver der afsat i alt 943,3 mio. kr. til følgende:

 • Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet – 249,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser – 35,5 mio. kr. i perioden 2018-2020.
 • Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge – 183,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Tilbud til udsatte og sårbare børn og unge, herunder Headspace, Børns Vilkårs bisidderordning, Landsforeningen Spædbarnsdød, Børneportalen, FBU ForældreLANDSforeningen og bisidning til børn ved skilsmisser – 52,2 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer – 1,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland – 46,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Samlet indsats mod vold i nære relationer, herunder en national enhed mod vold i nære relationer samt støtte til Mødrehjælpens ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer samt ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere – 65,6 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Indsats på prostitutionsområdet – 7,0 mio. kr. i 2017.
 • Indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen – 45,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Forebyggelse og bekæmpelse af mobning – 42,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres klassekammerater – 18,7 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Styrket indsats mod menneskehandel – 9,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Stærkere forældreskab – 5,9 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Dansk database om børns udvikling og trivsel – 4,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. – 20,0 mio. kr. i 2017.
 • Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte – 10,0 mio. kr. i perioden 2017-2019.
 • Transportordning for blinde og svagsynede – 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Hjælpemidler til personer med handicap ved stemmeafgivningen – 2,1 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Driftstilskud til eksisterende indsatser, herunder RådgivningsDanmark, Café Exit, Gadejuristen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse, Landsforeningen af VæreSteder – 64,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Rådet for Socialt Udsatte – 11,2 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Driftstilskud til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) – 8,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Videreførelse af BPA-rådgivning – 2,4 mio. kr. i perioden 2017-2018.
 • Dækning af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed – 4,0 mio. kr. i 2017.
 • Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer – 2,4 mio. kr. i perioden 2017-2018.
 • Metodeværktøj til evaluering af satspuljen – 1,5 mio. kr. i 2017.
 • Administration – 9,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Yderligere oplysninger:

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Carl Holst, socialordfører, Venstre, tlf: 6162 4468

Ane Halsboe-Jørgensen, satspuljeordfører, Socialdemokraterne, tlf.: 6162 5180

Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.:  6162 4219

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.:  6162 5190

Merete Riisager, satspuljeordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 5094

Danny K. Malkowski, stedfortrædende socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4867

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Lotte Rod, satspuljeordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5164

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Anders Johansson, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4762