Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2023

06-06-2024

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Kortet viser således ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over. Ligeledes vil afgørelsen i en del af sagerne, som hjemvises, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger mv. Se eksempel i læsevejledningen her på siden.

På særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (§§ 95-96, 97 og § 100) fordelte sagerne på landsplan sig ved at:

  • 5,3 pct. af sagerne er ændret eller ophævet.
  • 31,8 pct. er hjemvist.
  • 63,0 pct. er stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet var dermed på 37,0 pct. i 2023.

I 2022 var omgørelsesprocenten 38,9 pct., og sagerne fordelte sig ved at 7,7 pct. af sagerne er ændret eller ophævet, 31,3 pct. er hjemvist og 61,1 pct. er stadfæstet.

Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2022 har modtaget en eller flere ydelser, som indgår i danmarkskortene.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

ANMÆRKNINGER TIL KORTET: Estimeret antal ydelser opgjort på paragraffer. Opgørelsen er baseret på personer, der indgik i befolkningsregistret primo eller ultimo 2022 og var registreret som modtagere af en indsats (ydelse) efter §§ 95, 96, 97 og 100 i serviceloven i året. Den samme person tælles med flere gange, hvis personen har modtaget indsatser efter flere paragraffer i året. Personer, der har modtaget flere indsatser under samme paragraf i 2022, indgår kun én gang for hver paragraf. Det betyder, at antallet af ydelser kan være underestimeret. Tallene for § 100 er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks statistikbankstabel KY050. Tårnby og Dragør kommune indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er muligt at kommunefordele modtagere for disse kommuner i alle registre.

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata samt fra statistikbanken.dk.