Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021

23-06-2022

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Se eksempel i læsevejledningen her på siden.

På særlige bestemmelser (§§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45) på børnehandicapområdet i 2021 fordelte sagerne på landsplan sig ved at 11,2 pct. af sagerne er ændret eller ophævet, 24,7 pct. hjemvist og 64,1 pct. er stadfæstet. Det giver en omgørelsesprocent på 35,9 pct. I 2020 var omgørelsesprocenten på 52 pct., og sagerne fordelte sig ved at 15,5 pct. blev ændret eller ophævet, 36,5 pct. blev hjemvist og 48 pct. blev stadfæstet. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2020 har modtaget en eller flere ydelser efter §§ 41 og 42 i serviceloven.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

ANMÆRKNING TIL KORTET: Estimeret antal ydelser opgjort på paragraffer. Opgørelsen er baseret på personer, der indgik i befolkningsregistret ultimo 2020 og var registreret som modtagere af en indsats (ydelse) efter §§ 41 og 42 i serviceloven i året. Den samme person tælles med to gange, hvis personen har modtaget indsatser efter begge paragraffer i året. Personer, der har modtaget flere indsatser under samme paragraf i 2020, indgår kun én gang for hver paragraf. Det betyder, at antal ydelser kan være underestimeret. Der er foretaget diskretionering, hvis antallet af personer er 5 eller derunder på den enkelte paragraf.