Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022

23-06-2023

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Kortet viser således ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over.

Ligeledes vil afgørelsen i en del af sagerne, som hjemvises, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger m.v. Se eksempel i læsevejledningen her på siden.

På særlige bestemmelser (§§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45) på børnehandicapområdet i 2022 fordelte sagerne på landsplan sig ved at:

  • 10,5 pct. af sagerne er ændret eller ophævet.
  • 38,3 pct. er hjemvist.
  • 51,2 pct. er stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet var i 2022 dermed på 48,8 pct.

Omgørelsesprocenten var i 2021 på 35,8 pct., og sagerne fordelte sig ved, at 11,1 pct. af sagerne er ændret eller ophævet, 24,6 pct. er hjemvist, og 64,2 pct. er stadfæstet.

Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2021 har modtaget en eller flere ydelser efter §§ 41 og 42 i serviceloven.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

 

ANMÆRKNING TIL KORTET: Estimeret antal ydelser opgjort på paragraffer. Opgørelsen er baseret på personer, der indgik i befolkningsregistret ultimo 2021 og var registreret som modtagere af en indsats (ydelse) efter §§ 41 og 42 i serviceloven i året. Den samme person tælles med to gange, hvis personen har modtaget indsatser efter begge paragraffer i året. Personer, der har modtaget flere indsatser under samme paragraf i 2021, indgår kun én gang for hver paragraf. Det betyder, at antal ydelser kan være underestimeret. Der er foretaget diskretionering, hvis antallet af personer er 5 eller derunder på den enkelte paragraf.