Omgørelsesprocenter på børnehandicaprådet i 2023

06-06-2024

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Kortet viser således ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over. Ligeledes vil afgørelsen i en del af sagerne, som hjemvises, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger mv. Se eksempel i læsevejledningen her på siden.

På særlige bestemmelser (§§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45) på børnehandicapområdet i 2023 fordelte sagerne på landsplan sig ved at:

  • 11,6 pct. af sagerne er ændret eller ophævet.
  • 36,9 pct. er hjemvist.
  • 51,6 pct. er stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet var i 2023 dermed på 48,4 pct.

Omgørelsesprocenten var i 2022 på 48,8 pct., og sagerne fordelte sig ved at 10,5 pct. af sagerne er ændret eller ophævet, 38,3 pct. hjemvist og 51,2 pct. er stadfæstet.

Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2022 har modtaget en eller flere ydelser efter § 32, § 32a, §§ 41-42, § 44 jf. § 83, § 44 jf. § 84 stk. 1, § 44 jf. § 86 stk. 2 og § 45 i serviceloven.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

ANMÆRKNINGER TIL KORTET: Estimeret antal ydelser opgjort på paragraffer. Kortet dækker over følgende paragraffer i serviceloven: §§ 41-42, § 32, § 32a, § 44 jf. § 83, § 44 jf. § 84 stk. 1, § 44 jf. § 86 stk. 2 og § 45. Tallene for §§ 41-42 er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks statistikbankstabel KY050. Den samme person tælles med flere gange, hvis personen har modtaget indsatser efter flere paragraffer i løbet af året. Der er diskretioneret, hvis der samlet set er færre end fem personer i kommunen, som modtager indsatserne.

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata samt fra statistikbanken.dk.