Konsulentbistand i relation til magtanvendelsesudvalget

01-03-2015

For at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge anbragt i døgntilbud, på opholdssteder og i plejefamilier har Social-, Børne- og Integrationsministeren nedsat et udvalg (Magtanvendelsesudvalget), som skal beskrive udfordringerne i relation til brug af magt og komme med forslag til, hvordan et kommende regelsæt kan udformes. Til brug for udvalgets arbejde har Social-, Børne- og Integrationsministeriet bestilt en kortlægning af praksis som Rambøll Management Consulting har udført.
Nogle problemstillinger tilknyttet anvendelsen af fysisk magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge opfattes som særligt svære at håndtere på tværs af institutionstyper. Disse er: