Afrapportering fra arbejdsgruppen om tilsyn på ældreområdet

28-06-2022

Som opfølgning på politiske temadrøftelser om tilsyn på ældreområdet i 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på det samlede tilsyn på ældreområdet. Arbejdsgruppen fik til opgave dels at beskrive lovgrundlag, tilsynspraksis og organisering af tilsynene, dels afdække de væsentligste udfordringer på tilsynsområdet og pege på tiltag, der kan medvirke til forbedringer. Arbejdsgruppens arbejde præsenteres i denne afrapportering.