Evaluering af Etablering af samarbejdsfora mellem Centre for Seksuelt Misbrugte og behandlingspsykiatrien

09-03-2023
Publikationens forside

Med 'Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen' (juni 2021) blev der afsat midler til etablering af tre samarbejdsfora mellem senfølgecentrene og psykiatrien i centrenes tre beliggenhedsregioner. Formålet med samarbejdsprojektet har været at opnå erfaringer med et tættere samarbejde om behandlingsindsatsen til borgere med senfølger. Social- og Boligstyrelsen har gennemført denne evaluering, der samler op på erfaringerne fra de tre samarbejdsfora.