En selvejende institution

Aktiviteter, der primært drives med lønnet arbejdskraft, er typisk organiseret som selvejende institutioner under den frivillige organisation. Forankringen i en frivillig social organisation betyder ofte, at man bygger på et særligt værdigrundlag eller gør en indsats for særlige målgrupper. Dermed bidrager selvejende institutioner til et mere alsidigt socialt tilbud.

Selvstændig enhed

Den selvejende institution er en selvstændig enhed, men moderorganisationen udpeger medlemmer til bestyrelsen, og ofte skydes grundkapital for eksempel i form af en bygning ind i den selvejende institution. Moderorganisationen kan også yde bistand i form af rådgivning, kurser og administrativ bistand.

Støtte til selvejende institutioner

De fleste selvejende institutioner på det sociale område har en driftsoverenskomst med en kommune eller en region.

Moderorganisationerne til de selvejende institutioner er oftest landsdækkende og får typisk offentlig støtte via tips- og lottostøtten. Desuden ydes der i en række tilfælde støtte fra Social- og Ældreministeriets pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) eller andre eventuelle puljer til konkrete projekter.

Mange sociale tilbud begyndte som selvejende institutioner

Selvejende institutioner har en lang historie i dansk socialpolitik, og mange af de sociale tilbud, der kendes i dag, er oprindeligt begyndt som selvejende institutioner, oprettet på initiativ af frivillige organisationer. Det gælder for eksempel dagtilbud til børn, plejehjem og anden ældreomsorg samt mange af tilbuddene til samfundets udsatte grupper. Det kan være forsorgshjem, døgninstitutioner for børn, kvindekrisecentre, væresteder, sociale caféer osv.

Over 2400 selvejende institutioner

I dag findes der et betydeligt antal selvejende institutioner – i alt lidt over 2400. De fleste selvejende institutioner findes inden for dagtilbudsområdet, hvor hver tredje institution er selvejende.

Inden for institutioner, som blandt andre kvindekrisecentre og tilbud til udsatte grupper som misbrugere og hjemløse, findes den højeste andel selvejende institutioner, idet over halvdelen af institutionerne er selvejende.