Definition af en frivillig social indsats

I vejledningen til serviceloven er der givet en definition på, hvad der forstås ved en frivillig indsats.

Indsatsen er:

  • frivillig

Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. 

  • ikke lønnet

At en frivillig indsats ikke er lønnet, udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde. 

  • udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt 

Derved afgrænses den frivillige indsats fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.   

  • til gavn for andre end én selv og ens familie

Det at deltage i en selvhjælpsgruppe opfattes ud fra denne gængse definition derfor ikke som en frivillig social indsats.

  • formelt organiseret

At den frivillige indsats er formelt organiseret, betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, for eksempel at følge en ældre over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som en frivillig indsats.

Hvornår er den frivillige indsats social?

Det kan være vanskeligt at afgrænse det sociale område, og det er derfor også vanskeligt at afgrænse, hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte.
Den frivillige sociale indsats kan kædes sammen med såvel det sociale som det sundhedsmæssige område, og der er tradition for at inkludere frivillig sundhedsindsats, når man taler om den frivillige sociale indsats.

Man kan derfor tage udgangspunkt i, om aktiviteten retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper. Målgruppen er således bredere end for Social- og Ældreministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen).

Den frivillige sociale indsats bruges som en samlet betegnelse for frivillig organisation og for de aktiviteter, som frivillige organisationer driver, hvad enten det sker med frivillige eller med lønnet arbejdskraft, og som foregår inden for det sociale område.