Frivillighed og socialt udsatte

Social- og Ældreministeriet giver støtte til frivillige organisationers indsats på udsatteområdet og til brugerorganisationer. Der er for eksempel en lang tradition for at støtte de frivillige organisationer, som driver bl.a. behandlingsinstitutioner og væresteder.

Den frivillige verden kan også understøttes gennem satspuljen.

Med satspuljen for 2016 blev der således afsat 39,9 mio. kr. i perioden fra 2016-2019 til en frivilligpakke, der skal understøtte den nødvendige infrastruktur samt sikre udviklingen af den frivillige indsats på tværs af landets kommuner. Frivilligpakken indeholder fem dele:

  1. Flere frivilligcentre
  2. Grundfinansieringsbidrag til Fonden for Socialt Ansvar
  3. Støtte til Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  4. 'Venner viser vej' – civilsamfundet tager del i integrationsindsatsen
  5. Analyse af de tværgående aktørers bidrag til udvikling af det frivillige sociale område.

Læs satspuljeaftalen for 2016-2019 på det sociale område. 

Satspuljeaftalen for 2015 indeholdt bl.a. initiativet 'Deltagelse og frivillighed for alle', som skal fremme udsatte gruppers deltagelsesmuligheder i samfundet og sikre en målrettet udvikling og understøttelse af en frivillig social indsats, herunder samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. 'Deltagelse og frivillighed for alle' indeholder fire initiativer:

  1. Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse.
  2. Deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere.
  3. Styrkelse af frivilligcentrene.
  4. Fortsættelse af Frivillig Fredag.

Læs  satspuljeaftalen for 2015-2018 på det sociale område .

Læs mere om frivillige organisationer og brugerorganisationer på udsatteområdet i højre side.