Kompensation fra staten

Kommunerne modtager kompensation fra staten. Servicelovens § 18 forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte af den frivillige sociale indsats.

Som kompensation herfor modtager kommunerne et tilskud fra staten via bloktilskuddet, som er betegnelsen for de generelle tilskud, kommunerne modtager årligt fra staten. Beløbet pris- og lønreguleres hvert år.

Sigtet med kompensationen er at støtte op om den frivillige sociale indsats, så de økonomiske barrierer for en udvikling af denne indsats mindskes samt at opmuntre de frivillige sociale organisationer til at udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.

Gennem de årlige § 18-redegørelser holder Social- og Ældreministeriet sig orienteret om udviklingen i kommunernes samarbejde med frivillige organisationer, herunder udviklingen i kommunernes støtte til den frivillige sociale indsats.