Aftalt grøn byfornyelse

Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i kapitel 6 a i byfornyelsesloven. Ordningen bygger grundlæggende på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i byfornyelsesloven.

Ejere og et flertal af lejerne i en privat udlejningsejendom kan efter forhandling indgå aftale om gennemførelse af bestemte energibesparende arbejder samt aftale den lejeforhøjelse, arbejderne skal udløse. Ordningen giver mulighed for, at lejeforhøjelsen - ved parternes aftale - kan beregnes på grundlag af de samlede aftalte og dokumenterede udgifter til de energiforbedrende arbejder. Lejeforhøjelsen kan således overstige den lejeforhøjelse, der ellers vil kunne fastsættes efter de almindelige regler i lejelovgivningen, hvor kun forbedringsdelen af udgifterne kan medføre lejeforhøjelse. Ordningen giver ejeren et incitament til at gennemføre energibesparende arbejder, mens beboerne får en lavere varmeudgift og et bedre indeklima i deres bolig.

Aftale om grøn byfornyelse skal indgås på en blanket udarbejdet af det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

For at sikre både ejere og lejere det bedst mulige beslutningsgrundlag for at indgå en aftale om grøn byfornyelse, skal ejeren indhente en forhåndsgodkendelse af huslejestigningen fra huslejenævnet samt en erklæring om de energimæssige konsekvenser af de påtænkte arbejder fra et certificeret energimærkningsfirma.

Kommunernes rolle

Både udlejer og lejerne kan tage initiativ til at indgå aftale om grøn byfornyelse, men også kommunens medvirken vil spille en vigtig rolle. Der er ikke en betingelse, at kommunen støtter op om aftalerne, men i mange tilfælde vil kommunens medvirken være afgørende for anvendelse af ordningen.

Kommunen kan bruge ordningen som et led i sin energi- og byfornyelsesstrategi, ved at opfordre ejere og lejere til at indgå en aftale om grøn byfornyelse og støtte de aftalte projekter efter byfornyelseslovens regler. Hvis kommunen vælger at støtte projekter om aftalt grøn byfornyelse, indgår støtten som en almindelig del af kommunens årlige statslige midler til byfornyelse.

Støtte efter byfornyelsesloven kan omfatte indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejeforhøjelsen, støtte til ejerens udgifter til vedligeholdelsesdelen samt genhusning hvis projektet kræver dette. De krævede erklæringer fra et energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af projektet, forhåndsgodkendelse af lejen i huslejenævnet samt eventuel medvirken fra et energiselskab sammenholdt med parternes aftale belyser en støttesag så godt, at det ikke vil være påkrævet med en bureaukratisk sagsbehandling for kommunen. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at stille relevante krav som betingelse for støtte, såfremt det findes nødvendigt.

Energiselskabernes rolle

Et andet centralt element i ordningen er ejerens aftale med et energiselskab om tilskud, også selvom det direkte tilskud udgør en begrænset del af den samlede investering. Udlejer vil således også kunne opnå teknisk rådgivning fra energiselskabet. Samtidig vil energiselskabets medvirken, fx med et vist tilskud, antagelig være vigtig for lejernes villighed til at indgå en aftale og også for kommunernes eventuelle medvirken.

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Grundejernes Investeringsfond (GI) tilbyder information og vejledning til udlejere og lejere om ordningen. Grøn Byfornyelseslinje er en informationstjeneste, som er oprettet med det sigte at give både udlejere og lejere oplysning om mulighederne for at indgå en aftale samt overblik over processen, der kan føre til en aftale.

Rådgivningen foregår telefonisk. For at give det bedst mulige grundlag for en beslutning om aftalt grøn byfornyelse tilbyder Grøn byfornyelseslinje både juridisk og teknisk vejledning. På Grøn Byfornyelseslinje er vejledningen af generel og objektiv karakter. Ved behov for egentlig partsrådgivning må udlejere og lejere derfor sideløbende kontakte deres respektive organisationer.

Læs også

Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i byfornyelsesloven. Hensigten med ordningen er at øge incitamentet forudlejere og lejere i private lejeboliger til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger.

Læs vejledning om aftalt grøn byfornyelse her

Aftaleblanket mellem udlejer og beboerrepræsentation

Aftaleblanket mellem udelejer og et flertal af lejere