Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Bestemmelserne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer er en måde at beregne lejeforhøjelse på ved gennemførelse af energiforbedringer i private udlejningsejendomme.

Ordningen er et valgfrit alternativ til at beregne en forbedringsforhøjelse efter de almindelige bestemmelser. Udlejeren kan således vælge, om energiforbedringer skal gennemføres med en beregning af lejeforhøjelsen efter de almindelige regler i lejeloven eller efter de særlige regler om totaløkonomisk rentable energiforbedringer.

Dokumentation for totaløkonomisk rentabilitet

Udlejeren skal kunne dokumentere, at forbedringsprojektet er totaløkonomisk rentabelt. Dokumentation sker ved, at et certificeret energimærkningsfirma afgiver en erklæring om energibesparelsen beregnet på baggrund af en gennemgang af projektet. Se Vejledning om energikonsulenternes beregning vedr. totaløkonomi og aftalt grøn byfornyelse nedenfor.

Lejerne har indflydelse på valget af certificeret energimærkningsfirma, idet udlejeren skal give lejerne 10 dage til at pege på et af to udvalgte certificerede energimærkningsfirmaer, som kan gennemgå projektet og udarbejde en erklæring om den totaløkonomiske rentabilitet. Hvis et flertal af lejerne ikke inden fristens udløb peger på et firma, kan udlejeren selv vælge det af de to firmaer, som skal foretage gennemgangen.

Lejeforhøjelsen

Ordningen indebærer, at udlejeren kan opkræve en lejeforhøjelse svarende til den dokumenterede energibesparelse ved at gennemføre energiforbedringerne. Lejeforhøjelsen efter denne ordning vil således kunne overstige lejeforhøjelsen beregnet efter de almindelige regler under forudsætning af, at der i projektet er totaløkonomisk rentabilitet.

Ved beregningen af det totaløkonomiske projekt indgår hele investeringen til energiforbedringerne, dvs. såvel de rene forbedringsudgifter som vedligeholdelsesdelen af udgifterne, herunder den sparede fremtidige vedligeholdelse. Beregningen kan ikke omfatte andre arbejder end energiforbedringer.

Da lejeforhøjelsen ikke kan overstige den dokumenterede besparelse ved at gennemføre energiforbedringerne, sikres det, at lejernes samlede boligudgifter som følge af energiforbedringerne ikke forøges, hvis deres forbrug ikke stiger.

Uenighed mellem udlejer og lejere om lejeforhøjelsens størrelse kan indbringes for huslejenævnet.

Energiselskabernes rolle

Udlejeren har mulighed for at inddrage et energiselskab med henblik på rådgivning om hvilke initiativer der mest rentabelt og hensigtsmæssigt kan medtages i et totaløkonomisk projekt. Herudover har energiselskaberne mulighed for at yde tilskud til gennemførelse af energiprojekter.