Fremleje (videreudlejning) og bytte

For lejere i private lejeboliger gælder der regler, som giver én ret til at fremleje (videreudleje) og bytte lejeboligen.

Fremleje vil efter lejelovgivningen sige, at den person, som efter lejeaftalen med udlejeren er lejer, videreudlejer lejligheden helt eller delvist til en anden person (fremlejetageren). Uanset at en lejlighed er fremlejet, er det stadig den oprindelige lejer, der har lejeretten i forhold til udlejeren. Fremlejetageren har således ikke krav på at overtage lejeaftalen med udlejeren. Fremlejetagerens ret til at bebo lejligheden er betinget af, at den oprindelige lejeres ret stadig er gældende. Hvis lejeaftalen imellem lejeren og udlejeren ophører for eksempel som følge af opsigelse, bortfalder fremlejeaftalen.

Delvis fremleje

Delvis fremleje foreligger, hvis en lejer fremlejer et eller flere værelser i lejligheden. Det vil sige, at lejeren fortsat bor i lejligheden. Lejeren må højst fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum, og det samlede antal personer i lejligheden må ikke ved fremleje overstige antallet af beboelsesrum i lejligheden.

Hel fremleje

Hel fremleje foreligger, når lejeren fremlejer hele lejligheden, altså når lejeren ikke længere selv bor i lejligheden.

Lejeren kan højst fremleje lejligheden i to år, og retten er betinget af, at lejeren er midlertidigt fraværende fra lejligheden. Som eksempler på sådan fravær er der i reglerne nævnt sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Midlertidigt fravær er, når fraværet er knyttet til en bestemt periode. Hvis fraværet derimod skyldes, at lejeren i perioden ønsker at tage stilling til, om der skal ske permanent fraflytning, vil der ikke være tale om midlertidigt fravær.

Udlejeren kan modsætte sig hel fremleje i følgende tilfælde:

  • Hvis ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder
  • Hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
  • Hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremleje

Vilkår for fremleje

En fremlejeaftale skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse fremsende en kopi af fremlejeaftalen til udlejeren.

Bytte

Når man bytter sig til en lejlighed, betragtes det som genudlejning. Det betyder, at der skal foretages et fraflytningsopgør imellem den hidtidige lejer og udlejeren som om, der var tale om en ganske almindelig fraflytning.

Den indflyttende lejer har ikke krav på, at den lejeaftale, som indgås med udlejeren, er identisk med den hidtidige lejers aftale. Udlejeren er således ikke afskåret fra at foretage ændringer i lejevilkårene

Udgangspunktet for bytteretten er, at lejeren har en ubetinget ret til at bytte. Det kan ikke aftales, at en lejer ikke har bytteret. Udlejeren kan dog i visse tilfælde modsætte sig, at et bytte gennemføres. Det gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis udlejer har sin bopæl i ejendommen, og denne omfatter færre end 7 lejligheder
  • Hvis den fraflyttende lejer har beboet lejligheden i en kortere periode end tre år
  • Hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end en person pr. beboelsesrum
  • Hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig bytning.

Guide til udlejning af værelser

Hvis du vil udleje et værelse i din bolig, kan dette let lade sig gøre. Denne guide giver dig et hurtigt overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vælger at leje et værelse ud i din bolig.