Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme

Lejeloven indeholder mulighed for at frakende ejeren retten til at administrere egne ejendomme, hvis ejeren ikke følger lejelovgivningens regler.

Lejeloven indeholder mulighed for at frakende ejeren retten til at administrere egne udlejningsejendomme og til at bestemme, hvem der skal administrere dem, hvis ejeren ikke følger lejelovgivningens regler. Reglerne omfatter ejere af mere end én udlejet lejlighed, herunder også udlejede énfamiliehuse.

Frakendelse af administrationsretten er et indgreb i ejerens udøvelse af sin ejendomsret. Det er derfor bestemt i loven, at sager om frakendelse skal føres i strafferetsplejens former med de retssikkerhedsgarantier, dette indebærer. Det medfører bl.a., at sager føres af anklagemyndigheden på grundlag af en politiefterforskning, og at det er anklagemyndigheden, der tager stilling til, om en frakendelsessag skal rejses.

Det er domstolene, der foretager frakendelse af retten til at administrere egne udlejningsejendomme og til at bestemme, hvem der skal administrere dem. Frakendelse kan ske for en periode fra 1-5 år fra den endelige dom.

Frakendelse kan bl.a. ske, hvis ejeren ikke inden for en 2 års-periode har efterlevet 3 eller flere endelige huslejenævnsafgørelser, eller hvis Grundejernes Investeringsfond 3 eller flere gange inden for en 10 års-periode har påbegyndt arbejder for ejerens regning efter boligreguleringslovens § 60.

Huslejenævnets opgaver i forbindelse med reglerne om frakendelse

Det er huslejenævnet i den kommune, hvor udlejningsejendommen ligger, der skal indberette til Grundejernes Investeringsfond, hver gang nævnet bliver opmærksom på, at en ejer ikke har efterlevet en endelig huslejenævnsafgørelse. Der kan være indberetninger fra flere huslejenævn, hvis ejeren ejer udlejede ejendomme i flere kommuner. Grundejernes Investeringsfond registrerer løbende, hvor mange gange en ejer inden for en 2 års-periode har undladt at rette sig efter endelige huslejenævnsafgørelser.

Når Grundejernes Investeringsfond underretter de relevante huslejenævn om, at en ejer er registreret 3 gange inden for 2 år, skal huslejenævnet eller huslejenævnene herefter tage stilling til, om der er tale om endelige afgørelser inden for en 2-årig periode, og i bekræftende fald foretage politianmeldelse af ejeren.

I sager, der vedrører Grundejernes Investeringsfonds påbegyndelse af arbejder efter boligreguleringslovens § 60, holder fonden selv øje med, hvor mange gange fonden påbegynder arbejder efter boligreguleringslovens § 60. Grundejernes Investeringsfond indberetter til huslejenævnet i den eller de kommuner, hvor den eller de udlejede ejendomme ligger, når der foreligger 3 eller flere tilfælde inden for en periode på 10 år for samme ejer.

Huslejenævnet skal herefter tage stilling til, om der foreligger 3 eller flere tilfælde inden for en 10-årig periode, og politianmelder i bekræftende fald ejeren.

Herudover kan der ske frakendelse i følgende tilfælde:

  • Hvis ejeren gentagne gang groft har tilsidesat lejelovens eller boligreguleringslovens regler.
  • Hvis ejeren 2 gange er idømt bøde- eller fængselsstraf efter lejelovens, boligreguleringslovens eller byfornyelseslovens regler.
  • Hvis ejeren 2 gange er idømt bødestraf efter byggeloven for at undlade at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, der skal hindre, at der opstår fare for ejendommens beboere og andre eller for i forbindelse med udlejning at benytte lokaler til beboelse, som ikke efter byggeloven lovligt må anvendes til beboelse.
  • Hvis ejeren 2 gange har været under tvungen administration efter tvangsadministrationslovens regler.
  • Hvis ejeren inden for en periode på 2 år både er idømt bøde- eller fængselsstraf i medfør af lejelovens dusørbestemmelse og ikke har efterlevet en eller flere endelige huslejenævnsafgørelser.

Registrering: En praktisk guide til lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

I 2005 skærpede Folketinget reglerne om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme. Formålet med ændringen var, at det skulle have konsekvenser, når ejere systematisk overtræder lejelovgivningen og ikke overholder afgørelser fra huslejenævn og ankenævn.

GI varetager den tekniske administration af frakendelsesordningen. Da ordningen er landsdækkende, får GI gennem samarbejdet med huslejenævnene kendskab til mange forskellige spørgsmål og nye problemstillinger, som skal overvejes og besvares. Spørgsmålene opstår ofte i forbindelse med huslejenævnenes indberetning, men kan også opstå ved selve registreringen eller senere i forløbet.

Til brug for sagsbehandlingen i huslejenævnene udarbejdede GI og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en guide, som er tænkt som en praktisk gennemgang af registreringsreglerne men også kan bruges som opslag ved tvivlstilfælde. De gennemgåede eksempler er baseret på erfaringer fra bl.a. huslejenævnskonferencer.

Bagest i guiden findes eksempler på skabeloner udarbejdet på basis af afgørelser fra Københavns Huslejenævn, som nævnene kan vælge at bruge i de forskellige faser i en frakendelsessag.

Find guiden i boksen til højre.