Overdragelse

Som udgangspunkt kan en lejer ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af et lejemål til andre end medlemmer af egen familie. Der er dog en række tilfælde, hvor lejeren har krav på at kunne overlade brugen af det lejede til andre.

Udgangspunktet for den lejeaftale, der ind­gås mellem udlejeren og lejeren, er, at lejeren ikke uden ud­lejerens samtykke helt eller delvist må over­lade brugen af det lejede til andre end medlemmer af sin husstand. I den private lejelov er der dog en række tilfælde, hvor le­jeren har krav på at kunne overlade brugen af det lejede til andre.

Loven angiver altså, hvilke tilfælde (lejerens død, at lejeren flytter på pleje­hjem, samlivsophæ­velse og andet) der medfører en ret til at lade brugen af det lejede overgå til andre. Det vil sige tilfælde, hvor lejerens ægtefælle eller et andet husstandsmedlem har ret til at fortsætte lejemålet.

Retten til at fortsætte lejemålet

Retten til at fortsætte lejemålet betyder, at den fortsættende lejer får ret til at videreføre lejeforholdet på samme vilkår, som le­jeren havde. Der er altså ikke tale om en opsi­gelse af leje­målet med en ef­terfølgende anvisning af en ny lejer. Udlejeren kan derfor ikke udleje på andre vilkår, end de lejevilkår den tidligere lejer havde. Samtidig overtager den fortsættende lejer de plig­ter, der påhvilede den tidligere lejer, hvilket også vil sige en hæftelse for eventuelle restancer.

Ny lejer

Den nye lejer skal for at fortsætte lejemålet blot meddele ud­lejeren, at denne lejer fortsætter leje­målet, og at udlejeren ikke har mulighed for at modsætte sig fortsæt­telsen af lejemålet. Når udlejeren har modtaget sådan underretning, bliver den tidligere lejer eller dennes dødsbo frigjort for betaling af fremtidige ydel­ser. Under­retningen kan dog ikke medføre, at den tidligere lejer bliver frigjort for tidligere opståede krav. For disse krav hæftes der derfor solidarisk med den fortsættende lejer.

Det er muligt at aftale i lejekontrakten, når der er tale om privat udlejningsbyggeri, at lejeren skal have ret til at overlade brugen af det lejede til andre i videre omfang end angivet i lo­ven. Derimod kan det ikke aftales i lejekontrakten, at lejeren ikke skal have ret til at lade brugen af det lejede overgå til andre.

Lejerens død

Hvis lejeren dør, har ægtefællen ret til at fort­sætte lejeforholdet. Hvis lejeren ikke efterlader sig en ægtefælle, har husstandsmedlemmer ret til at foresætte lejeforholdet. Det er dog en betingelse, at den pågæl­dende person i mindst to år umiddelbart før døds­faldet har haft fælles husstand med lejeren af beboelseslejemålet.

Der­ stilles ikke krav om, at husstandsfælles­skabet skal have bestået i to år i den lejlighed, hvortil der opnås ret til at fortsæt­te lejeforhol­det.

Det er ikke nok, at der har bestået et husstands­fællesskab i mindst to år, hvis husstands­fællesska­bet ikke bestod ved dødsfaldet.

Det er ikke noget ubetinget krav, at den fortsæt­tende lejer har været tilmeldt folkeregisteret på den adresse, hvor der har bestået et husstandsfæl­lesskab, hvis det kan bevises, at der reelt har været tale om en fælles husstand.

Lejeren flytter på plejehjem m.v.

Hvis lejeren af en beboelseslejlighed på grund af alder eller sygdom flytter på plejehjem, i beskyttet bolig eller lignende, gælder der samme regler som ved død om retten til at fortsætte lejeforholdet i beboelseslejligheder.

Retten til at fortsætte lejeforholdet i beboelseslejligheden forudsætter, at lejeren for resten af sin levetid må forventes at skulle opholde sig uden for beboelseslejligheden. Udlejeren vil være berettiget til at kræve doku­mentation herfor.

Samlivsophævelse

Disse tilfælde vedrører lejerens separation og skilsmisse, omstø­del­se af lejerens ægteskab, ophævelse af samliv for ugifte samt det tilfælde, at lejeren forlader sin ægtefælle.

Separation og skilsmisse m.v.

Hvis lejeren bliver separeret eller skilt, eller hvis lejerens ægteskab omstødes, skal der tages stilling til, hvem af ægtefællerne der skal have ret til at fortsætte beboelseslejemålet.

Der er mulighed for, at ægtefællerne i forbindelse med fastlæggelsen af vilkårene for ægteskabets ophævelse selv kan tage stilling til, hvem der skal fortsætte lejemålet. Ellers kan ved bevillingen eller ved dommen for ægteskabets ophævelse tages stilling til, hvem der skal fortsætte lejemålet.

Afgørelsen træffes af domstolene, hvis parterne ikke kan blive enige. Bevilling til separa­tion eller skilsmisse kan nemlig ikke udfærdiges, hvis par­terne ikke er enige om, hvem der skal fortsætte lejemå­let.

Ved afgørelsen tages der stilling til en række forhold, blandt andet hvem der får forældremyndigheden over børnene, parternes helbred, erhvervsevne og økonomiske forhold.

Lejeren har forladt ægtefællen

Hvis lejeren har forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsæt­te lejemålet. Retten til at fortsætte lejemål gælder både for be­boelseslejemål og erhvervslejemål.

Ophævelse af samliv for ugifte

To parter, der ophæver samlivet, og som har haft fælles husstand i mindst to år, kan aftale, hvem af parterne der skal fortsætte lejemålet om den beboelseslejlighed, der har været den fælles bolig. De samlevende parters aftale forpligter som ud­gangs­punkt udlejeren.

Har de samlevende parter aftalt, at det er den af parterne, som ikke er lejer af lejligheden, der skal fortsætte lejemålet, må udlejeren altså respektere de samlevende par­ters af­tale.

Vil udle­jeren ikke acceptere aftalen, må den fortsættende lejer anlægge sag ved bolig­ret­ten for at få fastslået, om ud­lejeren er forpligtet til at anerkende aftalen og dermed, hvem der skal fortsæt­te lejemålet.

Har de samlevende parter aftalt, at det er lejeren af lejligheden, der skal fortsætte lejemålet, kan udlejeren ikke modsætte sig af­talen, da der ikke sker lejerskifte.

Dette gælder for alle ugifte samlevende og ikke kun ægteskabslig­nende forhold. Søskende, der har boet sammen i en lejlighed i mindst to år med husstandsfællesskab, vil også kunne gøre brug af denne ret. Afgørende er, om der mellem parterne er en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold, som parterne ophæver gennem den ene parts fraflytning.

Hvis parterne ikke kan blive enige om en aftale, kan der i visse tilfælde, for eksempel når der er mindreårige børn, ved dom træffes afgørelse om, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. Sagen skal anlægges ved de almindelige domstole.