Vedligeholdelsesplaner

Private udlejere har pligt til at udarbejde 10-årsplaner for vedligehold af ejendommen.

Efter boligreguleringslovens § 18 a, har udlejere af lejemål i private udlejningsejendomme, der er omfattet af boligreguleringslovens kapitel II – IV, pligt til at udarbejde en plan for periodisk vedligehold af ejendommen i den kommende 10 års periode.

Udlejeren er forpligtet til at revidere og ajourføre planen hvert år inden den 1. juli. Ajourføringen skal ske både i forhold til de arbejder, der indgår i den gældende plan, og i forhold til de arbejder, som falder i den følgende 10-årsperiode

Der er ikke i lovgivningen fastsat procedurekrav til selve udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen. Udlejeren er frit stillet med hensyn til, om han selv eller en rådgiver skal stå for udarbejdelse og revision af planen.

Undlader udlejeren at udarbejde eller revidere vedligeholdelsesplanen inden for den fastsatte frist, vil udlejeren kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b, hvis lejerne indbringer sagen for huslejenævnet.

Love og regler

Reglerne om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner fremgår af § 18 a i lov om midlertidig regulering af boligforholdene samt i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme.