Normalvedtægt for ejerlejligheder

Forholdet mellem ejerlejlighedsejerne er reguleret ved ejerforeningens vedtægter. Hvis ikke der er vedtaget og tinglyst vedtægter, gælder normalvedtægten.

Det daværende Transport- og Boligministerium bekendtgjorde den 2. december 2020 to normalvedtægter for ejerforeninger.

  • En "almindelig" normalvedtægt, der gælder for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder
  • En særlig normalvedtægt for ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. eller etablering af nye tagboliger omfattende almene afdelinger

Den "almindelige" normalvedtægt

Normalvedtægten for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder, gælder for "almindelige" ejerforeninger. Den nye normalvedtægt er baseret på udkast til normalvedtægt for ejerforeninger fra udvalg om ejerlejlighedsloven (marts 2018). Der er tale om en ny og ajourført normalvedtægt, hvor der er sket en række ændringer i bl.a. reglerne om afstemning, bestyrelsens pligter, vedligeholdelsespligten og adgang til ejerlejligheden, så reglerne bliver nutidige og dækkende for de problemstillinger, der i praksis opstår i ejerforeningerne.

Ministeriet har udarbejdet en sammenstilling af den nye normalvedtægt med normalvedtægten fra 2004, så det er muligt at få et hurtigt overblik over ændringerne. Den kan findes nedenfor.

Normalvedtægten er udfyldende og gælder på områder, hvor eventuelle individuelle vedtægter ikke bestemmer andet. Den gælder i sin helhed i ejerforeninger, der ikke har vedtaget og tinglyst en individuel vedtægt.

Vedtægten træder i kraft 1. januar 2021

Den nye normalvedtægt træder i kraft den 1. januar 2021 og vil finde anvendelse for ejerforeninger, der stiftes efter denne dato. Den nye normalvedtægt ændrer ikke eksisterende særvedtægter men vil udfyldende finde anvendelse, hvis reglerne ikke er fraveget ved en gyldig særvedtægt.

Bekendtgørelsen indeholder en overgangsordning for eksisterende ejerforeninger, der ikke har tinglyst særvedtægter (eller har tinglyst ikke udtømmende særvedtægter), således at normalvedtægten fra 2004 finder anvendelse i et år efter ikrafttræden af den nye normalvedtægt.

Den "særlige" normalvedtægt

Denne normalvedtægt gælder for ejerforeninger etableret i forbindelse med salg af almene familieboliger efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. eller etablering af nye tagboliger omfattende almene afdelinger. Normalvedtægten gælder ligesom den almindelige normalvedtægt kun i sin helhed i ejerforeninger, der ikke vedtager og tinglyser en individuel vedtægt.

Vedtægten tager udgangspunkt i den almindelige normalvedtægt, men fraviger den for at sikre samspillet mellem ejerforeningen og den almene afdeling, i det omfang særlige forhold gør sig gældende. Det drejer sig særligt om stemmeregler, frister for afholdelse af og indkaldelse til generalforsamling, orientering af formanden for bestyrelsen for den almene afdeling og fremsendelse af forslag fra den almen afdeling.