Depositum og forudbetalt leje

Når man underskriver en lejeaftale, kræver udlejeren normalt, at lejeren betaler et depositum og/eller nogle måneders husleje forud.

De to beløb har forskelligt formål:

  • Et depositum står som sikkerhed for de udgifter, der måtte være, når lejeren flytter fra lejligheden (ikke-betalt leje, varme, istandsættelsesudgifter o.l.).
  • Forudbetalt leje er beregnet på at kunne 'bos op' i perioden, fra et lejemål er sagt op, indtil lejeren flytter fra det.

Udlejeren kan kræve et depositum, der svarer til højst tre måneders husleje, når det drejer sig om leje af beboelseslejligheder og enkeltværelser.

Udlejeren kan ved lejemålets indgåelse desuden kræve lejen forudbetalt for et tidsrum op til tre måneder.

Leje betales normalt for en måned ad gangen, lejer og udlejer kan aftale, at lejen betales for tre måneder ad gangen.

Nedenfor er et eksempel på, hvad lejeren skal betale i forbindelse med lejemålets indgåelse, hvis udlejeren opkræver det maksimale depositum og forudbetalte leje svarende til 2 x 3 måneders leje. Eksemplet tager ikke højde for udlejerens opkrævning af a conto varmebidrag, forbrugsudgifter, udgifter til elektroniske kommunikationstjenester og eventuelle bidrag til beboerrepræsentationens arbejde og andet.

Huslejen på 4.000 kr. forfalder månedligt

Husleje: 4.000 kr.

Depositum: 12.000 kr.

Forudbetalt husleje: 12.000 kr.

I alt: 28.000 kr. 

Er lejeaftalen opsagt eller ophævet, kan lejeren 'bo forudbetalt leje og forfalden leje op'. Depositum kan normalt ikke 'bos op' på grund af formålet med depositummet.

Gennemfører udlejeren lejeforhøjelse, kan udlejeren kræve depositum og forudbetalt leje reguleret. Det kan dog følge af lejeaftalen, at udlejeren ikke kan kræve depositum og forudbetalt leje reguleret.

Udlejeren tilbagebetaler det indbetalte depositum, når lejeaftalen ophører. Udlejeren kan dog foretage modregning i et indbetalt depositum for lejerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for de forpligtelser lejeren måtte have ifølge lejeaftalen i forhold til udlejeren. Udlejeren skal derfor tilbagebetale resten af det indbetalte depositum, når disse forpligtelser er gjort op.

Udlejeren skal ikke betale renter af depositum, forudbetalt leje og forfalden leje. Det vil sige, at lejeren højst har krav på at få det samme beløb retur fra udlejeren, som den pågældende har indbetalt.

I fremlejeforhold kan lejeren ved lejeaftalens indgåelse såvel som i lejeperioden i stedet for depositum vælge at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på særskilt deponeringskonto.