Huslejenævn og klagemuligheder

Bliver lejeren uenig med udlejeren om forhold vedrørende lejekontrakten, er det muligt at klage til huslejenævnet.

Der er huslejenævn i alle landets kommuner. Nævnet afgør de tvister mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri, efter reglerne i lejelovgivningen.

Nævnet består af tre personer: En jurist (formand), og en repræsentant for henholdsvis udlejere og lejere i kommunen.

Det koster et gebyr på 345 kr. pr. sag, at få sager behandlet ved nævnet. Gebyret er dog 576 kr. for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger. Alle sager skal indbringes skriftligt.

Får lejeren fuldt medhold ved huslejenævnets afgørelse af sagen, skal udlejeren betale et gebyr på 6.597 kr.

Normalt vil behandlingen af sagerne også foregå "i brevform", eventuelt suppleret med en besigtigelse af ejendommen. Nævnet kan ikke afhøre vidner under strafansvar. Nævnet er nemlig en del af den offentlige administration og ikke en domstol.

En huslejenævnssag kan under normale omstændigheder forventes at vare i 2 til 6 måneder. Den gennemsnitlige behandlingstid varierer dog meget fra nævn til nævn.

Huslejenævnet er ikke en domstol

Huslejenævnets afgørelse, er ikke en dom, og kan derfor ikke gennemtvinges. Hvis en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indberette sagen for boligretten. Ønsker en af parterne at anke nævnets afgørelse til boligretten, skal det ske inden 4 uger.

Læs mere

Huslejenævn.dk giver adgang til udvalgte afgørelser fra landets husleje- og beboerklagenævn.

Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er inden for et emne eller en problemstilling inden for lejelovgivningen.

Gå til huslejenævn.dk

Læs mere om huslejenævn og find huslejenævnet i din kommune på borger.dk