Støtte til køb af bil

Personer med handicap kan af kommunen i visse tilfælde få støtte til køb af en bil.

Personer med et varigt handicap har mulighed for at få støtte af kommunen til at købe en bil, hvis handicappet i væsentlig grad:

  • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller 
  • forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel. Kørselsbehovet skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt af andre kørselsordninger, som fx ordninger om individuel handicapkørsel med offentlige befordringsmidler.

Bilstøtte til børn og unge under 18 år

Forældre eller plejeforældre til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om støtte til bil på vegne af barnet. Det er barnet, der står som ansøger, og det er derfor barnets funktionsevne og kørselsbehov, der afgør, om der kan gives støtte til en bil.

Støtten gives som et rentefrit lån

Støtten gives som et rentefrit lån op til et vist beløb, dog højest bilens købesum. Bevillingen gives til den billigst egnede bil. Hvis man vælger at købe en dyrere bil, skal man selv betale prisforskellen.

Det er muligt at få bevilget et ekstra rente- og afdragsfrit lån til en dyrere bil, fx en kassebil, når der er ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Der kan være et behov for at anskaffe en dyrere bil, fordi:

  • der skal være plads til specielle indretninger i bilen
  • der er behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler
  • der er betydelige vanskeligheder med at klare ind- og udstigning eller placering i bilen.

Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter seks år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere.

Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse

Personer under uddannelse og uden erhvervsindtægt kan få afdragsfrihed på bilen, så længe uddannelsen varer. Er man ikke er i stand til at betale på grund af fx sygdom eller arbejdsløshed, kan kommunen vælge at udsætte betalingsfristen eller eftergive lånet.

Støtte til særlig indretning af bilen

Uanset om man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, er det muligt at få fuld støtte til nødvendige og særlige indretninger af bilen. Det kan fx være til aggregater, slisk, lift og sæde.

Tilskud til kørekort

Hvis man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, er det muligt at få tilskud til betaling af kørekort mv. Handler det om et barn eller en ung under 18 år, kan kommunen yde tilskud til køreundervisning til den person, kommunen godkender som chauffør for den pågældende.

Fritagelse for afgifter

Kommunen træffer afgørelse om fritagelse for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug, hvis ansøgeren opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Se lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Se brændstofforbrugsafgiften

Efter registreringsafgiftsafgiftsloven er visse køretøjer fritaget for registreringsafgift.

Se registreringsafgiftsloven

Ophold i udlandet

Støtte til bil besvares under midlertidige ophold i udlandet i op til en måned, uden at man skal søge kommunen om det forinden. Ophold i udlandet kan fx være kortvarige ferieophold eller ophold i forbindelse med nødvendig behandling, som man ikke kan få her i landet. Hvis opholdet i udlandet er længere end en måned, skal man søge kommunen om at bevare bilstøtten, før man rejser. Hvis man er under uddannelse eller deltager i aktiviteter, der er led i aktivering eller revalidering, er der særlige regler om bevarelse af bilstøtten.

Parkeringskort

Et parkeringskort er et særligt kort, som udstedes til personer med handicap, der opfylder visse betingelser. Ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort indgives til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Se bekendtgørelsen om parkeringskort for personer med handicap