FN’s Handicapkonvention

Gennemførelse af konventionen i Danmark

Det fremgår af konventionens artikel 33, at der skal oprettes rammer og koordinerende funktioner for forhold vedrørende konventionens gennemførelse.

Ministeriet fungerer som handicapkoordinerende ministerium og som kontaktpunkt i centraladministrationen for forhold vedrørende gennemførelsen af konventionen i samarbejde med alle de relevante ministerier og relevante organisationer på området. Det Tværministerielle Embedsmandsudvalg om Handicapspørgsmål varetager, med ministeriet som formand, den koordinerende funktion i centraladministrationen med det formål at lette de tværgående indsatser på handicapområdet jf. konventionens artikel 33 stk. 1.

Det skal desuden bemærkes, at konventionen fastsætter, at deltagerstaterne skal opretholde, styrke, udpege eller opstille rammer, herunder - hvor det er hensigtsmæssigt - en eller flere uafhængige funktioner med henblik på at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen. Opgaven med at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap varetages af Institut for Menneskerettigheder.

Danmark har ved ratifikationen forpligtet sig til hvert fjerde år at udarbejde en rapport til komitéen om hvilke tiltag, der er igangsat med henblik på at gennemføre konventionen i Danmark. Danmark rapporterede til komitéen første gang i  2011.

FN-komiteens anbefalinger til Danmarks indsats på handicapområdet

I september 2014 blev Danmark eksamineret af FN’s handicapkomité. Eksaminationen skete som opfølgning på Danmarks første landerapport fra 2011 og efter­følgende skriftligt svar (besvarelse af såkaldt ”list of issues”) i juni 2014. Begge dokumenter kan findes i linkboksen her på siden, hvor også FN-komitéens bemærkninger og anbefalinger til Danmark findes i en engelsk og en dansk version.

FN’s Handicapkomite har til opgave at eksaminere alle de lande, der har tilsluttet sig FN’s Handicapkonvention, for at afdække, hvordan landene arbejder med gennemførelsen af konventionen. Handicapkomiteens bemærkninger indeholder både ros for Danmarks indsats og anbefalinger til det videre arbejde på handicapområdet.

Danmarks afrapportering, vores skriftlige svar og selve eksaminationen er resultat af samarbejde mellem en række ministerier, som følge af det sektoransvar, der gælder på handicapområdet. Alle ministerier har ansvar for at sikre gennemførelsen af konventionens bærende principper om fx inklusion, ligebehandling, lige muligheder, medborgerskab og respekt for forskellighed – principper, som også er bærende for regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra 2013.

Danmark skal rapportere til FN’s handicapkomite igen i 2019. Afrapporteringen skal blandt andet indeholde svar og status på komiteens tidligere anbefalinger.