Beboerklagenævn

Hvis du bliver uenig med udlejeren om forhold, der vedrører lejeaftalen, kan beboerklagenævnet vurdere sagen.

Der er beboerklagenævn i alle landets kommuner.

Beboerklagenævnet består af tre personer: en formand og to sagkyndige. Formanden skal være jurist og beskikkes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Derudover udpeger kommunalbestyrelsen to sagkyndige medlemmer. Nævnets medlemmer kan maksimalt sidde fire år ad gangen.

Læs mere om beboerklagenævn på din kommunes hjemmeside.

Indbringelse af sag

Indbringelse af en sag skal ske skriftligt, og samtidig betales 143 kroner (2017-niveau) i administrationsgebyr. Nævnet skal, senest en uge efter at sagen er indbragt, give den anden part i sagen besked. Parten får herefter to uger til at fremsætte sine synspunkter. Senest fire uger efter, at beboerklagenævnet har modtaget alle nødvendige oplysninger, skal nævnet træffe en afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Beboerklagenævnet er ikke en domstol

Den afgørelse, man får fra beboerklagenævnet, er ikke en dom og kan derfor ikke gennemtvinges. I de tilfælde, hvor en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indberette sagen for boligretten.

Kontakt din kommune

Hvis du mener, at udlejer overtræder lovgivningen eller har spørgsmål i øvrigt, skal du kontakte din kommune, der fører tilsyn med, at loven overholdes.

Huslejenævn.dk

Huslejenævn.dk giver adgang til udvalgte afgørelser fra landets husleje- og beboerklagenævn.

Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er indenfor et emne eller en problemstilling indenfor lejelovgivningen.

Huslejenævnet