Overdragelse

Som udgangspunkt må lejeren ikke uden udlejerens samtykke helt eller delvist må overlade brugen af det lejede til andre end medlemmer af sin husstand. Der er dog en række tilfælde, hvor lejeren har krav på at kunne overlade brugen af det lejede til andre.

Lejerens død

Hvis lejeren dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet. Hvis lejeren ikke efterlader sig en ægtefælle, har husstandsmedlemmer ret til at fortsætte lejeforholdet. Det er dog en betingelse, at den pågældende person i mindst to år umiddelbart før døds­faldet har haft fælles husstand med lejeren af beboelseslejemålet.

Der­ stilles ikke krav om, at husstandsfælles­skabet skal have bestået i to år i den lejlighed, hvortil der opnås ret til at fortsætte lejeforholdet.

Det er ikke nok, at der har bestået et husstandsfællesskab i mindst to år, hvis husstands­fællesskabet ikke bestod ved dødsfaldet.

Det er ikke noget ubetinget krav, at den fortsættende lejer har været tilmeldt folkeregisteret på den adresse, hvor der har bestået et husstandsfæl­lesskab, hvis det kan bevises, at der reelt har været tale om en fælles husstand.

Lejeren flytter på plejehjem mv.

Hvis lejeren af en beboelseslejlighed på grund af alder eller sygdom flytter på plejehjem, i beskyttet bolig eller lignende, gælder der samme regler som ved død om retten til at fortsætte lejeforholdet i beboelseslejligheder.

Retten til at fortsætte lejeforholdet i beboelseslejligheden forudsætter, at lejeren for resten af sin levetid må forventes at skulle opholde sig uden for beboelseslejligheden. Udlejeren vil være berettiget til at kræve doku­mentation herfor.

Samlivsophævelse

Disse tilfælde vedrører lejerens separation og skilsmisse, omstø­del­se af lejerens ægteskab, ophævelse af samliv for ugifte samt det tilfælde at, lejeren forlader sin ægtefælle.

Separation og skilsmisse m.v.

Hvis lejeren bliver separeret eller skilt, eller hvis lejerens ægteskab omstødes, skal der tages stilling til, hvem af ægtefællerne der skal have ret til at fortsætte beboelseslejemålet.

Der er mulighed for, at ægtefællerne i forbindelse med fastlæggelsen af vilkårene for ægteskabets ophævelse selv kan tage stilling til, hvem der skal fortsætte lejemålet. Ellers kan ved bevillingen eller ved dommen for ægteskabets ophævelse tages stilling til, hvem der skal fortsætte lejemålet.

Det vil være domstolene, der træffer afgørelse herom, hvis parterne ikke kan blive enige. Bevilling til separa­tion eller skilsmisse kan nemlig ikke udfærdiges, hvis parterne ikke er enige om, hvem der skal fortsætte lejemå­let.

Ved afgørelsen tages der stilling til en række forhold, blandt andet hvem der får forældremyndigheden over børnene, parternes helbred, erhvervsevne og økonomiske forhold.

Ophævelse af samliv for ugifte

To parter, der ophæver samlivet, og som har haft fælles husstand i mindst to år, kan aftale, hvem af parterne der skal fortsætte lejemålet om den beboelseslejlighed, der har været den fælles bolig. De samlevende parters aftale forpligter som ud­gangs­punkt udlejeren.

Har de samlevende parter aftalt, at det er den af parterne, som ikke er lejer af lejligheden, der skal fortsætte lejemålet, må udlejeren altså respektere de samlevende parters aftale.

Vil udle­jeren ikke acceptere aftalen, må den fortsættende lejer anlægge sag ved boligretten for at få fastslået, om ud­lejeren er forpligtet til at anerkende aftalen og dermed, hvem der skal fortsæt­te lejemålet.

Har de samlevende parter aftalt, at det er lejeren af lejligheden, der skal fortsætte lejemålet, kan udlejeren ikke modsætte sig af­talen, da der ikke sker lejerskifte.

Dette gælder for alle ugifte samlevende og ikke kun ægteskabslignende forhold. Søskende, der har boet sammen i en lejlighed i mindst to år med husstandsfællesskab, vil også kunne gøre brug af denne ret. Afgørende er, om der mellem parterne er en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold, som parterne ophæver gennem den ene parts fraflytning.

Hvis parterne ikke kan blive enige om en aftale, kan der i visse tilfælde, for eksempel når der er mindreårige børn, ved dom træffes afgørelse om, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. Sagen skal anlægges ved de almin­delige domstole.

Lejer har forladt ægtefællen

Hvis lejeren har forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsæt­te lejemålet. Retten til at fortsætte lejemål gælder både for be­boelseslejemål og erhvervslejemål.

Forsørgerreglen i alment byggeri

I den almene lejelov er der en særlig regel om fortsættelse af lejemål - den såkaldte forsørgerregel om fortsættelse af lejemålet i tilfælde af lejerens død. Reglen gælder også, hvis boligtageren flytter til et plejehjem, en ældrebolig eller lig­nende på grund af alder eller sygdom.

Når der er om­stændig­he­der, der taler for det, kan bolig­organisationen tillade, at en per­son, der tidligere blev forsør­get af bo­ligta­geren (for eksempel lejerens barn un­der 18 år) fortsætter lejemålet. Forsørgelses­forholdet skal have be­stået indtil lejerens død med videre.

Fortsættelsen af lejemålet kræver altså boligorganisationens godkendel­se. Der er tale om en udtagelsesregel fra de ellers restrikti­ve almene udlejningsregler med venteliste og fortrinsret for forskellige grupper samt oprykningsret mv.

Også et barn, som blev for­sørget af den afdøde, men som ikke boede i lejlig­heden ved døds­faldet på grund af midlertidigt fravær – for eksempel som følge af kostskoleophold eller lignende er omfattet af denne regel.