Bytte

To lejere af beboelseslejligheder har ret til at bytte deres lejlighed med hinanden. Bytteretten omfatter ikke bytte med en andelshaver.

Når man bytter sig til en lejlighed, betragtes det som genudlejning. Det betyder, at der skal foretages et fraflytningsopgør imellem den hidtidige lejer og udlejeren som om, der var tale om en ganske almindelig fraflytning.

Den indflyttende lejer har ikke krav på, at den lejeaftale, som indgås med udlejeren, er identisk med den hidtidige lejers aftale. Udlejeren er således ikke afskåret fra at foretage ændringer i lejevilkårene

Udgangspunktet for bytteretten er, at lejeren har en ubetinget ret til at bytte. Det kan ikke aftales, at en lejer ikke har bytteret. Udlejeren kan dog i visse tilfælde modsætte sig, at et bytte gennemføres. Det gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis den fraflyttende lejer har beboet lejligheden i en kortere periode end tre år
  • Hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end en person pr. beboelsesrum
  • Hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig bytning.

Ejendomme for bestemte personkredse

Hvis man vil bytte sig til en bolig i en ejendom, hvor der gælder særlige regler for, hvem der kan blive lejere, er udgangspunktet, at man skal opfylde disse betingelser, for at byttet kan gennemføres.

Hvis der er tale om almene ungdomsboliger eller almene ældre- og handicapboliger, kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunalbestyrelsens samtykke foreligger.

Love og regler

Reglerne om almene lejeres bytteret fremgår af § 69 i almenlejeloven.