Opsigelse og fraflytning

Normalt er det lejeren selv, der opsiger sit lejemål, men i visse tilfælde kan udlejeren også opsige lejeren. Normalt er opsigelsesvarslet 3 måneder fra lejerens side, og ved fraflytning skal der foregå et flyttesyn.

Lejere kan uden videre opsige lejeaftalen. Opsigelsesvarslet er tre måneder til den 1. i en måned.

En lejer, der er gift, kan ikke uden ægtefælles samtykke opsige et lejemål, som familien bor i.

Hvis lejeren fraflytter lejligheden inden opsigelsesvarslets udløb, skal lejeren som udgangspunkt betale husleje i den resterende del af varslingsperioden.

Fraflytning

Når et lejemål skal fraflyttes, er det vigtigt at fremsende en skriftlig opsigelse. Når fraflytningen sker, er det af afgørende betydning, at fraflytter får kvittering for aflevering af nøgler samt beviser for, at boligorganisationen kender fraflytterens nye adresse.

Formelle regler

Ved fraflytning skal boligorganisationen indkalde lejeren til et syn af lejligheden. På grundlag af dette syn udarbejdes en fraflytningsrapport, der redegør for lejemålets tilstand og for hvilke arbejder, der skal sættes i værk for fraflytters regning.

Fraflytter skal have oplyst, hvad de pågældende istandsættelser ventes at komme til at koste, og den endelige afregning må højst overskride det skønnede beløb med 10 procent.

Hvis fraflytter protesterer mod at skulle betale for nogle udgifter, er det vigtigt, at sagen hurtigst muligt indbringes for beboerklagenævnet.

Når arbejdet er udført, skal fraflytter have en endelig flytteopgørelse så hurtigt som muligt.

Opsigelse fra udlejer

De vigtigste situationer, hvor udlejeren kan ophæve lejemålet, er:

  • Hvis lejeren trods udlejerens varsel ikke har betalt husleje eller andre ydelser vedrørende lejeforholdet til tiden. Det kan være husleje, aconto varmebidrag og efterbetaling for varme og vand, antennebidrag, depositum og forudbetalt leje inklusiv senere forhøjelser og gebyr ved for sen betaling
  • Hvis lejeren trods udlejers indsigelse har overladt lejligheden til andre (for eksempel fremlejet den til en anden), selvom lejeren ikke har lov til det
  • Hvis lejeren trods udlejerens indsigelse har brugt lejligheden til andet, end der er aftalt for eksempel erhverv
  • Hvis lejeren trods udlejers indsigelse ikke holder lejligheden i ordentlig stand
  • Hvis lejeren trods udlejerens advarsel overtræder almindelige husordensregler om grænser for acceptabel adfærd, for eksempel ved at genere sine naboer med stærkt støjende adfærd, trusler og lignende.