Fremleje

Fremleje vil efter lejelovgivningen sige, at den person, som efter lejeaftalen med udlejeren er lejer, videreudlejer lejligheden helt eller delvist til en anden person (fremlejetageren).

Uanset at en lejlighed er fremlejet, er det stadig den oprindelige lejer, der har lejeretten i forhold til udlejeren. Fremlejetageren har således ikke krav på at overtage lejeaftalen med udlejeren. Fremlejetagerens ret til at bebo lejligheden er betinget af, at den oprindelige lejeres ret stadig er gældende. Hvis lejeaftalen imellem lejeren og udlejeren ophører for eksempel som følge af opsigelse, bortfalder fremlejeaftalen.

Delvis fremleje

Delvis fremleje foreligger, hvis en lejer fremlejer et eller flere værelser i lejligheden. Det vil sige, at lejeren fortsat bor i lejligheden. Lejeren må højst fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum, og det samlede antal personer i lejligheden må ikke ved fremleje overstige antallet af beboelsesrum i lejligheden.

Hel fremleje

Hel fremleje foreligger, når lejeren fremlejer hele lejligheden, altså når lejeren ikke længere selv bor i lejligheden. Lejeren kan højst fremleje lejligheden i to år, og retten er betinget af, at lejeren er midlertidigt fraværende fra lejligheden. Som eksempler på sådan fravær er der i reglerne nævnt sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Midlertidigt fravær er, når fraværet er knyttet til en bestemt periode. Hvis fraværet derimod skyldes, at lejeren i perioden ønsker at tage stilling til, om der skal ske permanent fraflytning, vil der ikke være tale om midlertidigt fravær.

Udlejeren kan modsætte sig hel fremleje i følgende tilfælde:

  • Hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
  • Hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremleje

Vilkår for fremleje

En fremlejeaftale skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse fremsende en kopi af fremlejeaftalen til udlejeren.

Ved hel fremleje af almene boliger gælder endvidere, at lejeren senest to uger før fremlejeaftalen indgås skal oplyse udlejeren om følgende:

  • årsagen til lejerens midlertidige fravær
  • hvem der fremlejes til, og om personen opfylder betingelserne, hvis der er tale om en ungdomsbolig, en ældrebolig eller en bolig i et bofællesskab
  • antallet af personer i boligen
  • den krævede huslejes størrelse

Hvis udlejeren ikke inden to uger efter, at oplysningerne er givet, har modsat sig fremlejeforholdet, kan fremlejeaftalen indgås.

Lejeren kan ikke kræve en højere husleje af fremlejetageren, end den lejeren selv betaler.

Love og regler

Reglerne om fremleje af almene lejeboliger fremgår af §§ 64 og 65 i almenlejeloven.