Generelt om køb og salg af andelsboliger

Andelsboligloven angiver de overordnede rammer for handel med andelsboliger.

Loven indeholder regler for, hvad en andelsbolig må koste og angiver, at det er bestyrelsen i foreningen, der skal godkende overdragelsesaftalen.

Vedtægter

Derudover regulerer den enkelte forenings vedtægter ofte, hvem andelsboligen må sælges til og de nærmere regler for salget.

Der er forskel på reglerne for handel med en andel i en etableret andelsboligforening og en andel i en forening under stiftelse.

Finansiering af andelsboligkøb

En andelsbolig skal betales kontant af køberen, men kan finansieres med et banklån, hvor andelsboligen stilles som sikkerhed for lånet.

Nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger

Sælgeren af en andelsbolig skal udlevere en række nøgleoplysninger og dokumenter om andelsboligforeningen og andelsboligen til køberen, inden der indgås en aftale om salg.

Hvilke nøgleoplysninger skal udleveres?

Sælger skal udlevere nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber, før der indgås en aftale om salg.

Nøgleoplysningerne skal udleveres i særlige nøgleoplysningsskemaer. Skemaerne finder du her på siden.

  • Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen
  • Erklæring om væsentlige ændringer.
  • Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg

Andelsboligforeningen skal udfylde de tre nøgleoplysningsskemaer, og udlevere disse til sælger senest ti dage arbejdsdage efter, at sælger har anmodet om det. Foreningen kan uddelegere opgaven til en rådgiver, fx en administrator eller advokat.

Reglerne for sælgers oplysningspligt er fastsat i ”Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger”, hvor andelsboligforeningerne også pålægges visse forpligtelser.

Hvilke dokumenter skal udleveres?

Udover nøgleoplysninger skal sælger udlevere følgende dokumenter om andelsboligforeningen til køber, før der indgås en aftale om salg:

  • Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter.
  • Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget.
  • Et referat fra andelsboligforeningens senest afholdte ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger.
  • Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet.
  • Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
  • Skema om centrale økonomiske nøgleoplysninger om andelsboligforeningen til brug for generalforsamlingen
  • Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (regler om den maksimale pris og overpris)

Prisfastsættelse af din andelsbolig

(Regler for den maksimale pris og overpris)

Som et nyt krav pr. 1. maj 2019, skal sælger udlevere en vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger, inden der indgås en aftale om salg.

Maksimalpris og overpris

Formålet med vejledningen er at oplyse køber om reglerne for prisfastsættelse af andelsboliger, herunder hvilken pris sælger maksimalt må kræve for andelsboligen, hvad der betragtes som en overpris, og muligheden for at få eventuel overpris tilbagebetalt fra sælger. Du finder vejledningen nedenfor.

Standardiseret norm for beregning af forbedringer

For at sikre en høj grad af ensartethed ved beregning af forbedringer i forbindelse med prisfastsættelse af andelsboliger er branchen blevet enige om, at Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations forbedringskatalog og afskrivningskurve fra 1. maj 2019 ophøjes til branchenorm. Forbedringskataloget sætter således fremover niveauet for hele sektoren ved beregning af forbedringer.

Du kan finde ABF’s forbedringskatalog og ABF’s afskrivningskurve nedenfor.

Sælgers oplysningspligt

Som et nyt krav pr. 1. maj 2019, skal sælger udlevere en vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger, inden der indgås en aftale om salg. Kravet fremgår af § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale økonomiske nøgleoplysninger.

Ifølge andelsboliglovens § 6, stk. 1, 2. pkt., har sælger pligt til at oplyse køber om en række bestemmelser i andelsboligloven om overpris samt reaktions- og sanktionsmuligheder, inden der indgås aftale om salg. Ved at udlevere vejledningen til køber, opfylder sælger denne oplysningspligt.