Brug af valuarvurderinger

En andelsboligforening kan gøre brug af en valuarvurdering til at værdiansætte foreningens ejendom. Læs hvilke krav, lovgivningen stiller til udarbejdelsen af vurderingen.

Hvem må udarbejde valuarvurderingen?

Valuarvurderingen skal udarbejdes efter reglerne, der er fastsat i ”Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar”. Herunder gælder, at valurvurderingen skal udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen.

Valuarvurderingen skal udarbejdes af personer, der opfylder følgende betingelser:

  • Har uddannelsen Diplom i Vurdering
  • Har mindst 2 års praktisk erfaring med vurdering af boligudlejningsejendomme
  • Er dækket af en ansvarsforsikring med en minimumsdækningssum på 5 mio. kr. pr. krav.
  • Har et aktuelt og indgående kendskab til markedet for boligudlejningsejendomme.

I bekendtgørelsen er indsat en overgangsbestemmelse for dem, der ved lovens ikrafttræden, opfylder uddannelseskravet for at kunne foretage en valuarvurdering af en andelsboligforenings ejendom.

Overordnede krav til valurvurderingen

Vurderingen skal fastsætte ejendommens skønnede kontante markedsværdi som udlejningsejendom ved en overdragelse fra andelsboligforeningen til en investor.

Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om:

  • vurderingsprincip
  • foretagelse af undersøgelser
  • indhentning af dokumentation
  • besigtigelse af ejendommen

Bekendtgørelsen stiller også krav til udarbejdelsen af vurderingsrapporten.