Hjemmetræning af børn og unge med særlige behov

Hjemmetræning er et alternativ til forældre, som ikke ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om fx en plads i et særligt dagtilbud. Hjemmetræning skal godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionsnedsættelsen har nødvendiggjort et behov for støtte og behandling, som betyder, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser.

Hjemmetræning er et alternativ til et kommunalt tilbud. Det betyder, at kommunen skal have vurderet barnets eller den unges behov for særlig støtte og på den baggrund have truffet afgørelse om et kommunalt tilbud – ofte et særligt dagtilbud eller et særligt klubtilbud. Du kan læse mere om disse tilbud via menuen i venstre side.

Betingelser for godkendelse af hjemmetræning

Hvis forældrene ikke ønsker at modtage det anviste tilbud om fx et særligt dagtilbud, kan de søge om at få lov til helt eller delvist at træne barnet i hjemmet. Før kommunen kan tage stilling til ansøgningen, skal der være gennemført en børnefaglig undersøgelse af barnets og familiens samlede situation – en såkaldt § 50-undersøgelse. Hjemmetræning er en ressourcekrævende opgave for en familie, og ved bevilling af hjemmetræning er det derfor vigtigt, at både barnets eller den unges forhold og resten af familiens forhold, herunder eventuelle søskendes forhold, er undersøgt grundigt.

Træningen kan foregå efter metoder, som almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud såsom fysio- og ergoterapeutiske metoder, eller efter alternative metoder, der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Men kommunen skal altid vurdere, om den træning, der søges om, opfylder lovgivningens betingelser:

  • Træningen skal imødekomme barnets eller den unges særlige behov.
  • Træningen skal ske efter dokumenterbare metoder.
  • Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne i forbindelse med træningen.

Kommunen vurderer sammen med familien, om træning i hjemmet skal kombineres med et delvist offentligt tilbud, fx et særligt dagtilbud.

Hvad gives der støtte til?

En godkendelse af hjemmetræning betyder, at forældrene har ret til at modtage økonomisk støtte til hjemmetræningen.

Forældre, der forsørger og træner et barn i hjemmet, har ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der er et loft for støtten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I 2023 er loftet på 34.055 kr. om måneden.

Ud over støtte til tabt arbejdsfortjeneste kan forældrene også få hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., der er forbundet med hjemmetræningen – dog kan man ikke få støtte til deltagelse i kurser i udlandet. Udgifterne må ikke overstige 684.690 kr. årligt (2023-priser). Det er kommunen, der træffer afgørelse om støtte efter en konkret og individuel skønsmæssig vurdering af, om udgifterne er nødvendige for, at forældrene kan gennemføre træningen.

Opfølgning og tilsyn

Kommunen skal to gange om året føre tilsyn med, hvordan barnet eller den unge udvikles og trives. I tilsynet skal der også indgå en vurdering af familiens trivsel som helhed, herunder også eventuelle søskendes trivsel.

På baggrund af tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport med en begrundet indstilling om, hvorvidt hjemmetræningen skal fortsætte eller eventuelt ophøre. Rapporten sendes til høring hos familien.